Co je to okultismus? Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“ - tajný, skrytý, utajený. ...

1. Co je to okultismus?
Okultismus představuje duchovní nauku („vědu“) spojenou se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají buď poznání nebo moc z jiného zdroje než z Boha, a to tam, kde takové poznání nebo moc může pocházet pouze z Boha. Jde o tajnou nebo skrytou nauku, která se zabývá nadsmyslovými jevy, jež nelze vědecky vysvětlit. Každá okultistická nauka vychází z přesvědčení, že ve světě kromě racionálně poznaných sil existují ještě jiné neznámé síly, se kterými může člověk nějakým způsobem zacházet a je ovládat pomocí magie nebo tajné praktiky, a tak dosáhnout nadvlády nad lidmi nebo věcmi. Takovými praktikami za účelem tajného poznání nebo moci se lidé otevírají působení zlých duchů, i když si to neuvědomují a často mají pocit, že nedělají nic špatného. Všechny křesťanské církve považují jakékoli formy okultismu za hříšné a škodící člověku na jeho životní cestě. Písmo svaté Starého i Nového zákona v tomto mluví zcela jasně.
Teoretickým základem pro okultismus je esoterismus (z řeckého „esoteros“ – uzavřený, vnitřní, vyhrazený několika jedincům). Esoterické učení je určeno zasvěcencům a uzavřeným skupinám. Zavazuje k uchování tajemství. Okultní praktiky se vykládají na základě zákonů esoterismu; okultismus je pak chápán jako praktické dotažení esoterismu.

2. Proč se o něj zajímáme? Nehrozí dnes přílišná fascinace okultismem?
Církev se okultismem zabývá, protože musí. Mluvíme o něm, protože jsou jím fascinováni lidé kolem nás, především mladí. Nehledě na to, že s touto problematikou se setkáme jak v Písmu sv., tak u církevních otců. Je to pokušení staré jako lidstvo samo. Okultní praktiky byly známy ve všech dobách a u všech národů. Dnes jsme svědky jakési okultní vlny, která je charakterizována fascinací magií, satanismem, čarodějnictvím a esoterikou. Dokonce se magii a čarodějnictví přikládá jakýsi stupeň úctyhodnosti a vědeckosti. Většina mladých přichází do styku s tímto světem spíše ze zvědavosti, dlouhé chvíle nebo senzacechtivosti, jindy z touhy mít moc nad někým nebo nad něčím; skrze esoterickou a satanskou hudbu nebo drogy. Někdy je zájem o okultní praktiky vyprovokován vlastní nejistotou, strachem a hledáním vlastní identity, hledáním odpovědí na otázky po smyslu života. Okultní praktiky nabízejí odpovědi na otázky ohledně naší budoucnosti nebo nabízejí mimopřirozené (paranormální) schopnosti, a tím upoutávají pozornost mladých lidí.

3. O okultismu v Bibli
 
STARÝ ZÁKON
Ke střetu moci Boží s okultními sílami při setkání Mojžíše s egyptskými věštci:
Ex 7, 8-13: Áronova hůl (symbol B. moci) a hole věštců…

Hřích modloslužby je hříchem proti prvnímu Božímu přikázání a má za následek prokletí do 3. až 4. pokolení:
Ex 20, 2-6: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.“

Hříchy proti hříchy proti 1. přikázání:
Dt 18, 9-13:„Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých (spiritista), ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. Tyto pronárody poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil. Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu proroka (odkaz na Krista): jeho budete poslouchat.“

Varování před magií:
Iz 47, 9.12: „Dolehne na tebe bezdětnost i vdovství…navzdory spoustě tvých kouzel a nesčíslným zaklínadlům.“
„Postav se tu se svým zaklínáním, se spoustou svých kouzel, jimiž se od mládí zaměstnáváš! Snad budeš mít úspěch, snad naženeš strachu…“

Varování před astrologií:
Iz 47, 13: „Zmalátnělas přes svá velká rozhodnutí…Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat.“

Proti modlářství, které Písmo nazývá duchovním smilstvem:

Jer 2, 11-13: „Zaměnil snad nějaký národ své bohy, ač to žádní bohové nejsou? Můj lid zaměnil svou Slávu za to, co není k užitku. Děste se nad tím, nebesa, ustrňte nesmírnou hrůzou… Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, A vykopali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.“
Jer 27, 9: „Neposlouchejte své proroky ani své věštce ani své sny ani své mrakopravce ani své čaroděje…Já jsem je neposlal, je výrok Hospodinův.“

Proti věštění a doptávání se proutku, které Písmo nazývá duchovním smilstvem:
Oz 4, 12: „Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu předpovídá, tak jej zavádí duch smilstva.“

Následky duchovního smilstva a jiných hříchů pro zemi:

Oz 4, 2: „Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev. Proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř i nebeské ptactvo; hynou i mořské ryby.“

Proti vzývání smrti a kultuře smrti:

Mdr 1, 16: „svévolníci přivolali smrt rukama i slovy, měli ji za přítelkyni, proto chřadli, uzavřeli s ní smlouvu.“

NOVÝ ZÁKON
Proti gnostickým učením, dnes reprezentovaným hlavně hnutím New Age:
Kol 2, 8: „Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech (kosmických energiích), a ne na Kristu.“

Skutky „těla“, tedy svévolnosti:
Gal 5, 19: Nečistota, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, nestřídmost…

Proti magii a léčitelství; není to totéž jako charisma uzdravování:  

Sk 8, 9-13: Filip v Samaří versus mág (léčitel a divotvůrce) Šimon, který „svou magií uváděl v úžas samařský lid: říkal o sobě, že je v něm božská moc. Všichni – prostí i významní – mu dychtivě naslouchali…Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií.“
Po kázání apoštolů uvěřil nechal se pokřtít – fascinovala ho moc apoštolů, křest Duchem, divy a zázraky: Chtěl si tu moc od nich koupit: „Dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce.“ (v. 19).
Odpověď Petra: „Tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou: Myslil sis, že se Boží dar dá získat za peníze! Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, protože tvé srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha, snad ti odpustí, co jsi zamýšlel.“ (v. 20-22).

Proti věštění a falešnému prorokování:

Sk 16, 16-18: Mladá otrokyně ve Filipech s věšteckým duchem, která po mnoho dní volala za apoštoly: „Toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse.“ Jinak přinášela svým pánům značný zisk. Pavlovi to šlo na nervy, obrátil se a vyhnal z ní věšteckého ducha! (za to její majitelé popudili dav i soudce, nechali je zbičovat a zavřít do vězení…)

Pavel v Efezu vede boj s kultem bohyně Artemidy a se zaříkávači:
Sk 19, 18-19: „Přicházeli mnozí z těch, kteří uvěřili, a vyznávali, že i oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili.“

4. V učení církve
KKC 1852: Rozmanitost hříchů je veliká. Písmo uvádí několik seznamů hříchů. List ke Galaťanům staví skutky těla proti ovoci Ducha: „K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo. Je to: smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a říkám to (ještě jednou): lidé, kteří takovéto věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království“ (Gal 5,19-21).

KKC 2115: Bůh může zjevit budoucnost svým prorokům nebo jiným světcům. Správný postoj křesťana spočívá v tom, že se, pokud jde o jeho budoucnost, odevzdá s důvěrou do rukou Prozřetelnosti a vyhýbá se ve vztahu k budoucnosti každé nezdravé zvědavosti. Nepředvídavost může být nedostatkem odpovědnosti.

KKC 2116:
Je třeba odmítat všechny způsoby věštění: vzývání satana nebo zlých duchů, vyvolávání mrtvých nebo jiné praktiky, o nichž se neprávem soudí, že „odhalují“ budoucnost. Uchylovat se o radu k horoskopům, k astrologii, k hádání z ruky, k výkladu předtuch a věšteb, k jevům jasnovidectví, ptát se věštců (médií), v tom všem se skrývá vůle mít vládu nad časem, nad dějinami a konečně nad lidmi a zároveň touha naklonit si skryté mocnosti. Je to v příkrém rozporu se ctí a úctou spojenou s láskyplnou bázní, jakou dlužíme pouze Bohu.

KKC 2117:
Všechny praktiky magie a čarodějnictví, kterými člověk zamýšlí podrobit si skryté síly, aby mu sloužily, a tak dosáhnout nadpřirozené moci nad bližním, byť by to směřovalo i k jeho uzdravení, závažně odporují ctnosti zbožnosti. Takové praktiky jsou ještě více odsouzeníhodné, jsou-li spojeny s úmyslem škodit druhým nebo když se dovolávají zásahu zlých duchů. Také nošení talismanů je hodno pokárání. Věštění nebo magie se často užívá ve spiritismu. Proto církev věřící před ním varuje. Uchylování se k tzv. přírodním léčebným metodám nesmí vést ani ke vzývání zlých mocností, ani ke zneužívání důvěřivosti druhých.

KKC 2138:
Pověra je úchylka úcty, kterou vzdáváme pravému Bohu. Projevuje se modloslužbou a různými formami věštění nebo magie.

KKC 675: Před Kristovým příchodem musí církev projít závěrečnou zkouškou, která otřese vírou mnohých věřících. Pronásledování, které provází její putování po zemi, odhalí „tajemství nepravosti“ v podobě náboženského podvodu, přinášejícího lidem zdánlivé řešení jejich problémů za cenu odpadnutí od pravdy. Největším náboženským podvodem je antikristův podvod, to je falešné mesiášství, jímž člověk oslavuje sám sebe místo Boha a jeho Mesiáše, který přišel v těle.

5. Proč je okultismus tak nebezpečný? Jaké přináší následky?

Jde o hříchy proti 1. přikázání: Bůh je jediný pramen života, jakékoli modlářství ničí život v nás, proto Písmo mluví o Boží žárlivosti na Jeho obraz v nás. Kontaktem s okultismem a jeho praktikováním se člověk otevírá temným silám, které ničí člověka, jeho život i jeho poslání. To se projeví v jeho životě také konkrétními znaky a symptomy:

Duchovní obtíže:
 • dlouhodobá duchovní otupělost
 • odpor k vnitřní modlitbě (lidem je často i zle tam, kde se opravdu modlí)
 • neschopnost vyznávat Ježíše jako svého Pána a vyslovovat Ježíšovo jméno
 • agrese vůči Duchu svatému, odpor až nenávist k duchovním darům, zesměšňování charismat
 • neschopnost číst a slyšet Boží slovo
 • usínání při bohoslužbách a duchovních programech, společných modlitbách
 • rouhavé myšlenky při bohoslužbě nebo při modlitbě chval
Nutkání:
 • různé druhy nutkavých myšlenek
 • nutkavá jednání vedoucí k sebetrýznění
 • nutkavé nečisté myšlenky, představy, perverzní představy
 • kriminální sklony, nutkání ke krádežím, kleptomanie, nutkání k nakupování
 • nutkavé přejídání a nezvladatelná mlsavost
 • záchvaty nenávisti vůči Bohu
 • nutkání k sebevraždě
Narušené vztahy:
 • narušení vztahů především v rodině, mezi rodiči a dětmi, sourozenci, manžely
 • nevěry v manželství
 • neschopnost přátelských a sousedských vztahů
 • neschopnost soucitu k slabým a starým
Závislosti:
 • na alkoholu
 • na drogách a na lécích
 • na počítači
 • na počítačových hrách a hracích automatech
 • na práci (workoholismus)
 • na pornografii, masturbaci; hypersexuální pudové jednání, necudnost v jakékoli formě, sodomie, voyeurismus, exhibicionismus, zvrácená sexualita, sadismus, masochismus
 • záchvaty zuřivosti, hněvu, prchlivosti
 • extrémní sebelítost a přecitlivělost
Strachy a fobie nerůznějšího druhu:
 • strachy z nemoci (hypochondrie), ze stárnutí
 • ze tmy, ze hřbitova, z mrtvých, ze smrti
 • z lidí, z prázdného prostoru, z nedostatku místa
 • z budoucnosti, z nových věcí
 • strach před hmyzem
O démonickém pozadí strachů, které jsou často v malé míře součástí života, je nutno vážně uvažovat v případě, že jsou příliš silné a chronické.

Psychické problémy:
 • nejrůznější druhy depresí a touha po smrti
 • různé příznaky, které vypadají jako poruchy osobnosti nebo psychózy (jako schizofrenie,
 • endogenní nebo cyklické deprese, epilepsie, paranoidní onemocnění, halucinace,
 • únavový syndrom) a přitom nejdou léčit jako psychiatrické nemoci chronická nespavost, náhlá buzení, zvrácenost ve snech
Přitažlivost okultních a magických věcí, sklon k mysticismu:
 • silná přitažlivost a sklon zabývat se nejrůznějšími magickými a okultními praktikami je většinou příznakem toho, že někdo v rodině nebo dotyčný sám se již otevřel temným silám
 • záliba ve hřbitovech, láska ke tmě a nápadný sklon k oblékání v černé barvě
 • přitažlivost esoteriky a tajných nauk

6. Prokletí
Prokletí a s ním spojené duchovní zátěže jsou dalším negativním následkem, který může ovlivnit život celé rodiny do několika generací, jak čteme v Písmu. Učení o požehnání a kletbě patří v celém Písmu důležité místo (požehnání se zmiňuje 410x a prokletí 230x). Jedním z důvodů Ježíšovy smrti na kříži bylo zrušení kletby nad lidstvem propadlém hříchu a smrti a její proměny v požehnání: Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že ono prokletí vzal na sebe za nás. Stojí totiž v Písmu: „Proklet je každý, kdo visí na dřevě.“(Gal 3, 13)

Jak poznáme, že je někdo prokletý nebo že žije v rodině, která byla prokleta?

Prokletí se projevuje také určitými známkami a symptomy:
 • duševní a citové zhroucení
 • opakované nebo chronické nemoci
 • neplodnost, náchylnost k potratům, ženské nemoci
 • rozpad manželství a rodiny
 • ustavičný nedostatek financí
 • časté nehody a „nešťastné události“
 • série předčasných úmrtí, sebevražd, nevysvětlitelných úmrtí nebo vražd v rodině

Každé prokletí má svoji příčinu. Naprostá většina prokletí na lidi dopadne bez jejich konkrétního zavinění. Stanou se obětí kletby, i když nic špatného neudělali. Nejtěžší prokletí jsou v přímé rodové linii. Každé prokletí blokuje Boží požehnání a způsobuje mnohá neštěstí v rodině. Prokletí může být způsobeno někým, kdo rodinu proklel (a její členové nebyli chráněni milostí Boží a modlitbou), nebo je způsobeno odpadem rodiny k modloslužbě a okultismu. Prokletí si do života můžeme přivodit také sami, a to opakovanými hříchy, zvláště modloslužbou (tedy i okultismem a spiritismem), neúctou k rodičům a násilím na slabých (zvláště dobrovolným potratem nebo vraždou), praktikováním zvráceného sexu.

7. Konkrétní podoby okultismu v dnešní době
 • magie (černá a bílá)
 • spiritismus (vyvolávání duchů zemřelých a komunikace s nimi)
 • zaklínání
 • léčitelství (není to charisma uzdravování!) – nevede k obrácení, ale k závislosti na léčiteli. Hlavní problém léčitelství spočívá v jeho zdroji. Léčitelé si často myslí, že konají dobro, a přitom působí silami, o kterých sami nevědí, odkud jsou. Skutečné dobro je dobrem na začátku, uprostřed i na koneci. Působení léčitelů má často negativní dopad na duchovní život, způsobuje jiná onemocnění, narušení vztahů.
 • satanismus – hudba, symboly, uctívání satana, kulty
 • New Age – souhrnný pojem pro duchovní směr, který chce všechny cesty sjednotit, náboženský synkretismus ve jménu tolerance a nenásilí, učení o reinkarnaci; věk Vodnáře vystřídal věk Ryb – tedy křesťanství (Danneels uvádí 4 pilíře NA: člověk i bůh je součástí vesmíru – vše je jedno (panteismus); východní náboženství; nová psychologie a mysticismus; astrologie); vytváří novou mentalitu, nové myšlení
 • channeling – přijímání kosmické energie, pokus o navázání kontaktu s bytostmi mimo viditelný svět (hlavně v New Age)
 • prokletí (kletby) a prokleté předměty (opak požehnaných), očarování, zaříkávání
 • čarodějnictví, vykládání karet, věštění (z ruky - chiromantie, z křišťálové koule)
 • doptávání se s kyvadélkem, virgulí nebo spirálou
 • jasnovidectví (napodobenina daru proroctví)
 • telekineze (přesouvání předmětů mocí myšlenky); telepatie (přenos myšlenek)
 • astrologie, horoskopy
 • numerologie (věštění na základě magické moci čísel)
 • woodoo (vúdú), animismus
 • modlářství, uctívání falešných božstev
 • Silvova metoda, reiki, hadžiki, modrá alfa, ...
 • alternativní medicína – působí na základě energie, kterou chce uvést do rovnováhy a tak člověka uzdravit (homeopatie, makrobiotika, ...)
 • druidismus (kult Keltů – spojený s rituálními obřady)
 • trancendentální meditace, jóga – jako duchovní cesta, ...

8. Co dělat, aby se člověk zbavil duchovní zátěže?
Co může udělat člověk, který se (z nevědomosti nebo vědomě) otevřel zlému, nebo žije v rodině, která je duchovně spoutána silami temnoty?

 • Odevzdat svůj život Ježíši Kristu.
 • Dělat pokání z toho, co jsme udělali (vyznat hříchy ve zpovědi), odpustit ostatním, kteří nám ublížili, nebo svým jednáním zatížili naši rodinu
 • Odříci se toho, co jsme udělali; odříci se Zlého, který nás svedl.
 • Prosit za osvobození a zrušení prokletí – někdy musíme být z prokletí a závislosti na zlu rozvázáni někým jiným (nejčastěji knězem).
 • Nechat sloužit mši sv. za odpuštění hříchů v naší rodině, za naše zemřelé předky, za potracené děti.
 
Na téma okultismu proběhl v r. 2008 diskusní pořad na televizi Noe:
Na téma uzdravení z křesťanského pohledu včetně tématu duchovních zátěží v rodině proběhl v r. 2011 diskusní pořad na televizi Noe: