POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2015

Postní obnova: Velikonoční triduumMší svatou na Zelený čtvrtek večer, která se slaví na památku Večeře Páně, začíná Svaté třídenní. Je důležité, abychom všichni, kterým nebrání nějaká právní překážka, mohli při této mši sv. přistoupit k Eucharistii a tak se co nejúžeji spojit s Kristem. Naše pozornost je při této bohoslužbě upřena na tři veliká tajemství: ustanovení Eucharistie, ustanovení svátosti kněžství a předání nového přikázání lásky.

více

Postní obnova: Vjezd do Jeruzaléma (Jan 12,12-16)


Květná nebo též Pašijová neděle je označení pro šestou a zároveň poslední neděli postní. Připomíná jednak slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista (tzv. pašije, z latinského passio - utrpení). Název svátku je odvozen od kvetoucích ratolestí, které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše při jeho vjezdu do Jeruzaléma před velikonocemi.

více

Postní obnova: Vzkříšení Lazara (Jan 11,1-45)V blízkosti Velikonoc nás církev vybízí k rozjímání nad velkým znamením Lazarova vzkříšení, které předznamenalo vzkříšení Ježíšovo. Liturgie 5. neděle postní nám sama dává k dispozici klíč, kterým si máme otevřít dveře k pochopení úryvku dnešního evangelia, jež jsme právě slyšeli. V prefaci této neděle se říká: „Ježíš Kristus je naše vzkříšení a život; slitovává se nad námi a má s námi soucit jako se svým přítelem Lazarem; a jako jeho zavolal z hrobu, tak nás skrze křest volá ze smrti k životu.“

více

Postní obnova: Uzdravení slepce (Jan 9,1-41)

Čtvrtá neděle postní, tzv. neděle „slepého od narození“, představuje Krista jako světlo světa. V liturgii se tento text předčítal po mnoho století při přípravě katechumenů na křest. U slepce se totiž jasně ukazuje růst víry: Ježíš je pro něj nejprve člověk, pak prorok poslaný od Boha a nakonec „Syn člověka a Pán“. Ježíš neotevřel pouze jeho vnější oči, ale především oči jeho srdce. Slepec uviděl světlo světa křestního zasvěcení.

Kdo je vlastně ten slepý z evangelia, který potřebuje uzdravení? „Jsme snad i my slepí?“, ptají se Ježíše farizeové na konci příběhu. Položili sice otázku, ale už nepřijali odpověď. Oni vědí, že vidí. Věděli i více věcí: věděli, že Ježíš je hříšník, protože uzdravil slepého v sobotu. ve skutečnosti vlastně nevěděli nic, ani že jsou slepí, ani kdo je Ježíš, ani že potřebují uzdravení. Na rozdíl od slepce, který věděl, že byl slepý a Ježíš mu otevřel oči, takže teď vidí. Když někdo tvrdí, že ví, nebo že vidí, to ještě nic neznamená. Fyzická nemožnost vidět je zde vzata jako obraz pro naši duchovní slepotu, která nás ohrožuje.

více

Postní obnova: Rozmluva se Samařankou (Jan 4,5-42)

O třetí neděli postní se může každý rok číst evangelium o setkání Ježíše se samařskou ženou. Má se číst zvláště tam, kde se katechumeni připravují na křest, protože je v něm Ježíš představen jako dárce „živé vody“ a jako „pramen živé vody, tryskající do života věčného“. Toto evangelium bylo jedním z těch, které od nejstarších dob uvádělo katechumeny k poznání křtu jako zdroje pravého života, který nám daruje sám Ježíš. Pro nás je text tohoto evangelního příběhu velkou inspirací a cestou k poznání toho, co je v životě důležité, a k čemu nás Ježíš zve.

více

Postní obnova: Pokušení Páně (Mt 4,1-14)

První neděle postní má velmi významné místo v průběhu celého liturgického roku, protože skrze ni slavnostně vstupujeme do postní doby, a tudíž i do naší každoroční „pouti do Jeruzaléma“ společně s Ježíšem, abychom slavili Velikonoce. Každoročně se v tuto neděli předčítá v našich kostelech už od nejstarších dob příběh Ježíšových pokušení na poušti, který je pro nás velmi důležitý. Pro naše zamyšlení nám poslouží text z Matoušova evangelia:

více