Ve všech třech liturgických cyklech druhé neděle postní nalezneme evangelium o proměnění Páně, které nám ukazuje Ježíše, jehož tvář i celá bytost se proměňují tak, že z něho vyzařuje Otcova nevýslovná sláva, Duch svatý.

Zde uvádíme podání této události podle sv. Lukáše:

Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli.

 

Ježíš i nás vede, tak jako apoštoly Petra, Jakuba a Jana, na vysokou horu, kde byli sami. Je to pozvání, abychom se vzdálili od hluku každodenního života a vstoupili se do Boží přítomnosti. Bůh nám chce každý den svěřovat své slovo, které proniká až do nejhlubšího nitra, kde se rozeznává dobré od zlého (srov. Žid 4, 12), a tak posiluje naše odhodlání následovat Krista. Vše, co smíme prožít s Pánem, je nezasloužená milost, i když se to někdy zdá namáhavé nebo nelákavé. Jít s ním, nechat se jím vyvést na místo setkání, překonat svoji lenost a pohodlnost - to je to málo, co máme udělat my. To ostatní už udělá On. 

 

Ježíš nevystoupil na horu, aby mohl být proměněn, ale aby se modlil, aby byl s Otcem; to byl jeho původní úmysl. Jeho proměnění bylo v jistém smyslu výsledkem jeho modlitby, jak to chtěl Otec. Ježíš nevystupoval na horu ani proto, aby prožil něco zvláštního před zraky učedníků, ale aby do své modlitby vtáhl své nejbližší, aby i oni prožili důvěrný dotek Boha. Proměnění bylo důsledkem poslušnosti Syna Otci a důsledkem modlitby. Byl to dar Otce, pro Ježíše i pro ně.


 

Videozáznam třetí přednášky z této duchovní obnovy najdete také v archivu TV NOE, která pořad připravila.