Terezie Benedikta od Kříže (Edith Stein)

  

 

 

 

Buď pozdraven, Kříži, jediná naděje! – tak nás vyzývala Církev v době, které je věnováno rozjímání o hořkém utrpení našeho Pána Ježíše Krista.

Svět stojí v plamenech, boj mezi Kristem a antikristem otevřeně vypukl. Když se rozhoduješ pro Krista, může tě to stát život.

Před tebou visí Spasitel na kříži, protože se stal poslušným až k smrti na kříži. Přišel na svět, ne aby činil vůli svou, ale vůli svého Otce. Když chceš být nevěstou Ukřižovaného, i ty se musíš beze zbytku zříci vlastní vůle a nemít jinou touhu, než splnit vůli Boží.

Tvůj Spasitel visí před tebou nahý, zbaven všeho, protože si zvolil chudobu. Kdo ho chce následovat, musí se vzdát všech pozemských dober.

Tvůj Spasitel visí před tebou s otevřeným srdcem. Prolil krev svého srdce, aby získal tvoje srdce. Když ho chceš následovat, musí být tvé srdce čisté od každé pozemské touhy: Ježíš Ukřižovaný ať je jediným předmětem tvých žádostí, tvých přání, tvých myšlenek.

Svět stojí v plamenech. Požár může zachvátit i náš dům. Ale vysoko nad plameny se tyčí kříž. Ony jej nemohou pohltit. On je cesta ze země k nebi. Kdo jej obejme s vírou, láskou a nadějí, toho vynese až do lůna Trojjediného.

Svět stojí v plamenech. Žene tě to k tomu, abys je hasila? Vzhlédni ke kříži! Z otevřeného srdce prýští krev Vykupitele. Ta hasí plameny Pekla. Osvoboď své srdce věrným plněním svých slibů, pak se vylije záplava božské lásky do tvého srdce, až přeteče a bude přinášet plody až do končin země.

V síle kříže můžeš být na všech frontách, na všech místech bídy, všude tě ponese jeho slitovná láska, láska z božského Srdce, všechno pokropí jeho drahocennou krví – ta utišuje, uzdravuje přináší spásu.

Oči Ukřižovaného shlížejí na tebe tázavě, zkoumavě. Chceš znovu se vší vážností vstoupit ve svazek s Ukřižovaným? Co mu odpovíš? Pane ke komu půjdeme? Jen ty máš slova věčného života! Ave Crux, Spes unica!

 

(E. Stein, Werke: 11 Band: Verborgenes Leben, 124-126)

Převzato z karmel.cz.