Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Bože, náš Nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože, Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože, Duchu Svatý, smiluj se nad námi.
Bože, v Trojici Jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, Královno a Ozdobo Karmelu,
oroduj za nás.

Svatá Terezie Benedikto od Kříže, oroduj za nás.
Dcero vyvoleného národa,
Vnímavá učednice proroků,
Křesťanko, žijící z víry otců,

Ty, která ses důvěrně spojovala s Pánem v Jeho tajemstvích,
Ty, která ses zbožně klaněla eucharistickému Ježíši,
Ty, která jsi hluboce prožívala tajemství liturgie,
Ty, která jsi důsledně konala Jeho vůli,

Věrná učednice Ukřižovaného Spasitele,
Velká ctitelko Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
Milovaná dcero blahoslavené Panny Marie,
Následovnice jejích ctností,
Stojící s Marií pod křížem jejího Syna,
 
Ženo, zkoumající tajemství věčného bytí,
Ženo, hledající Boha,
Ženo, otevřená pro přijetí pravdy,
Ženo, žijící z Božího milosrdenství a Jeho dobroty,
Ženo, vyznávající a hlásající poznanou Pravdu,
Ženo, s radostným srdcem sloužící Bohu a lidem,
Ženo, silná v životních zkouškách,
 
Ozdobo církve Kristovy,
Vzore zaměstnané ženy,
Obětavá vychovatelko mládeže,
Pomocnice chudých a slabých,
Rádkyně hledajích duší,
Poselkyně a obhájkyně míru,
 
Dcero Karmelu,
Snoubenko Kristova,
Ženo ustavičné modlitby,
Dcero sv. Terezie od Ježíše,
Následovnice sv. Jana od Kříže,
Moudrá, Bohem osvícená panno,
Učitelko pravdy,
Milovnice chudoby a prostoty,
Hluboce věřící ženo,
 
Vyznavačko křesťanské víry,
S dětskou důvěrou odevzdávající se Otci,
Dobrovolný celopale za světový mír,
Smírná oběti za hříchy války,
Oběti zloby a zaslepenosti,
Mučednice židovského národa,
Věrná podobo svého ukřižovaného Mistra,
 
Pomocnice ve všech lidských starostech a potřebách,
Pomocnice všech, kdo hledají pravdu,
Pomocnice těch, kdo touží po jednotě a míru,
Přímluvkyně u Boha,
Patronko Evropy,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatá Terezie Benedikto od Kříže,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Bože živý a svatý, dovoláváme se svaté Terezie Benedikty od Kříže a prosíme Tě, abys nám na její přímluvu pomáhal v našich pozemských potřebách a dopřál nám milost, abychom Tě po námahách tohoto života jednou mohli uvidět ve Tvé slávě a věčně opěvovat Tvé milosrdenství. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.