1. Zvěstování Panně Marii
2. Ježíšovo narození
3. Klanění svatých Tří Králů
4. Nalezení dvanáctiletého Ježíše v chrámě
5. Zmrtvýchvstání Páně
6. Nanebevstoupení Páně
7. Nanebevzetí Panny Marie

 

1. Přesvatá Panno Maria!

Připomínám ti velkou radost, kterou jsi pocítila, když ti anděl Gabriel přinesl radostné poselství, že bez porušení svého panenství počneš a porodíš Syna Nejvyššího. Pro tuto tvou převelikou radost tě prosím, abys mě svou mateřskou péčí vedla k tomu, abych se stával tvému milovanému Synu a tobě vždy oddanějším a jednou směl mít účast na věčné radosti. Amen.
Otče náš; Zdrávas, Maria; Sláva Otci.

 

2. Panenská Matko Maria!

Připomínám ti vroucí radost, kterou jsi pocítila při narození Ježíše Krista v Betlémě, když jsi spatřila požehnaný plod svého života, a lásku, se kterou jsi božské Dítě kojila a opatrovala. Pro radost tvého mateřství tě prosím: buď mi mocnou přímluvkyní, abych svého Spasitele i tebe miloval věrnou láskou a jednou dosáhl věčné radosti. Amen.
Otče náš; Zdrávas, Maria; Sláva Otci.

 

3. Přeradostná Panno Maria!

Připomínám ti velikou radost, kterou jsi pocítila, když svatí Tři Králové přinesli tvému Synu zlato, kadidlo a myrhu. Vzpomeň si, jak srdečně ses radovala z jejich příchodu, a vypros mi, snažně tě žádám, zlato čisté lásky, kadidlo zbožnosti a myrhu umrtvení zlých žádostí, abych měl jednou podíl na věčné radosti. Amen.
Otče náš; Zdrávas, Maria; Sláva Otci.

4. Přesvatá Panno Maria!
Připomínám ti neobyčejnou radost, kterou jsi pocítila v jeruzalémském chrámě, když jsi opět spatřila svého dvanáctiletého Ježíše po třech dlouhých a bolestných dnech hledání. Pro tuto tvou nevýslovnou radost prosím, aby tvá mocná přímluva zachovala mou duši v milosti posvěcující, aby byl Bůh vždy přítomen v chrámu mé duše. Kéž bych mu věrně sloužil, jeho přikázání plnil a jednou byl přijat do příbytku věčného pokoje. Amen.
Otče náš; Zdrávas, Maria; Sláva Otci.

 

5. Blahoslavená Panno Maria!

Připomínám ti nesmírnou slast tvého srdce, když jsi svého milovaného Syna opět spatřila po jeho zmrtvýchvstání. Pro tuto tvou nevýslovnou radost vypros mi, milovaná Matko, odpuštění mých hříchů, abych i já v poslední den z mrtvých vstal a směl být účasten nebeské radosti. Amen.
Otče náš; Zdrávas, Maria; Sláva Otci.

6. Přeblažená Panno Maria!
Připomínám ti velikou radost, kterou jsi pocítila při Kristově nanebevstoupení. Pro útěchu a radost tvého srdce tě prosím, abych podporován tvými přímluvami vždy po nebi toužil a svými slovy i skutky směřoval tam, kde Ježíš připravil věčný příbytek těm, kteří jej milují. Amen.
Otče náš; Zdrávas, Maria; Sláva Otci.

 

7. Přeslavná Panno Maria!

Připomínám ti velikou a neskonalou radost tvého srdce, když jsi byla do nebe vzata jako Královna nebe a země. Pro radost tvého nanebevzetí tě prosím, Královno nebeská, oroduj za mne u svého milého Syna, abych dobrý boj bojoval, běh života šťastně skončil, víru zachoval a jednou korunu života věčného získal. Amen.
Otče náš; Zdrávas, Maria; Sláva Otci.