16. století, Španělsko

Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Matko Kristova,
Matko, Kráso a Slávo Karmelu,
Matko milosrdenství,
Panno jedinečná,
Svatý dome Boží,
Trůne moudrosti,
Svatyně Ducha,
Slunce, jež nezná západu,
Luno dokonalá,
Hvězdo jitřní,
Světlo polední,
Zrcadlo bez poskvrny,
Bráno ráje,
Paní andělů,
Radosti patriarchů,
Touho proroků,
Učitelko apoštolů,
Vůdkyně evangelistů,
Sílo mučedníků,
Drahokame vyznavačů,
Květe a cti panen,
Královno všech svatých,
Těšitelko soužených,
Zdraví nemocných,
Útočiště hříšníků,
Pomocnice křesťanů,
Naděje všech bratří a sester v Karmelu,

Milostivá vždycky, buď nám, Paní.
Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Paní.
Ode všeho hříchu
Od úkladů všech nepřátel
Od moru, hladu a války
Od náhlé a nenadálé smrti
Od smrti věčné

Pro své neposkvrněné početí
Pro své líbezné narození
Pro své přesvaté obětování
Pro své bezúhonné zasnoubení
Pro své andělské zvěstování
Pro své pokorné navštívení
Pro své přečisté očišťování
Pro své podivuhodné nanebevzetí
Pro své vznešené povýšení a korunování
Pro svou nevystižitelnou slávu
Pro svou tolikrát projevenou vstřícnost vůči Karmelu

My hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.
Přimlouvej se za nás,
řiď a zachovej karmelitánský řád, bratrstva a společenství,
chraň a posiluj přítomné věřící, kteří se dnes shromáždili ke tvé chvále,
a všechen křesťanský lid.
Posiluj a zachovej všechny, kdo tě ctí,
ve svaté službě Bohu i tobě.
Vysvoboď svou bohulibou přímluvou
a svou zvláštní ochranou naše duše,
duše bratří a sester, členů karmelské rodiny
a našich dobrodinců od věčného trestu.
Dopřej nám dosáhnout života věčného,
Dopřej nám vyslyšení,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x

Otče náš a Zdrávas Maria atd.

Antifona
Pod ochranu tvou se utíkáme... slavná a požehnaná Panno.
Vers. V každém soužení a úzkosti kéž nám přispěje svou laskavostí Panna Maria.
Resp. Amen.


Modleme se
Všemohoucí Bože, pokorně tě ve tvé velikosti prosíme,
abychom my, kteří jásáme a radujeme se,
když si slavnostně připomínáme nejblahoslavenější Pannu Marii,
byli jejími slavnými prosbami a zásluhami vysvobozeni
od hrozícího zla, nebezpečí, soužení a od věčné smrti.
Skrze Krista, našeho Pána.
Resp. Amen.