17. září slavíme my karmelitáni svátek sv. Alberta Jeruzalémského, biskupa a zákonodárce našeho řádu. Narodil se kolem poloviny 12. st. v Castel Gualtieri v Italii.

Vstoupil k řeholním kanovníkům sv. Kříže v Mortaře a r. 1180 byl zvolen jejich převorem. Roku 1184 byl jmenován biskupem v Boffiu a v roce 1185 ve Vercelli. Roku 1205 se stal patriarchou jeruzalémským. Slovem i příkladem byl vzorem dobrého pastýře a býval často prostředníkem při mírovém jednání. V době, kdy vykonával úřad patriarchy (1206-1214) sdružil poustevníky na hoře Karmelu v jedno a napsal jim řeholi. Dne 14. září 1214 byl v Akkonu zabit. Zde přinášíme text Albertovy řehole, upravené a potvrzené roku 1247 papežem Inocencem IV.

ŘEHOLE ŘÁDU BRATŘÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE KARMELSKÉ:

1.  Albert, z milosti Boží povolaný za patriarchu církve jeruzalémské, milovaným synům v Kristu, B(rokardovi) a ostatním poustevníkům, kteří pod jeho vedením přebývají u pramene na hoře Karmel: pozdrav v Pánu a požehnání Ducha svatého.

2.  Mnohokrát a mnoha způsoby stanovili svatí otcové, jak má ten, kdo bude v kterémkoli životním stavu nebo si zvolí jakýkoli způsob života odevzdaného Bohu, žít v poslušnosti vůči Ježíši Kristu a věrně mu sloužit s čistým srdcem a dobrým svědomím.

3.  Protože nás však žádáte, abychom vám podle vašeho záměru dali pravidla pro život, která byste v budoucnosti měli zachovávat:

4.  Nejprve tedy ustanovujeme, abyste jednoho z vás měli jako převora, který bude k této službě zvolen jednomyslným souhlasem všech nebo větší a rozumnější části. Každý z ostatních bratří ať mu slíbí poslušnost, a když ji slíbí, ať se ji spolu s čistotou a zřeknutím se vlastnictví snaží skutkem opravdově zachovávat.

5.  Místa můžete mít na samotách nebo tam, kde vám je darují, vhodná a způsobilá pro váš způsob řeholního života, podle toho, co převor a ostatní bratři uznají za vhodné.

6.  Mimoto podle dispozice místa, kde se rozhodnete přebývat, ať má každý z vás samostatnou oddělenou celu, která mu bude přidělena osobním rozhodnutím převora za souhlasu ostatních bratří nebo rozumnější části.

7.  Avšak to, co se vám předloží, požívejte spolu ve společném refektáři a poslouchejte přitom nějaké čtení z Písma svatého, kde to lze snadno zachovat.

8.  Nikomu z bratří ať bez povolení převora, který v té době bude, není dovoleno změnit místo, jež mu bylo přiděleno, nebo si je vyměnit s jiným.

9.  Převorova cela ať je blízko vchodu, aby se první setkával s příchozími, a podle jeho rozhodnutí a nařízení ať se pak děje vše, co bude třeba učinit.

10.  Všichni ať zůstávají ve svých celách nebo poblíž nich a dnem i nocí rozjímají o zákonu Páně a bdí na modlitbách, nejsou-li z oprávněných důvodů jinak zaměstnáni.

11.  Ti, kdo se s kleriky umějí modlit kanonické hodinky, ať se je modlí podle ustanovení svatých otců a schváleného zvyku církve. Ti, kteří to neumějí, ať se při nočních bděních modlí pětadvacetkrát Otčenáš, vyjma neděle a svátky, kdy počet nařizujeme zdvojnásobit, takže se Otčenáš pomodlí padesátkrát. Sedmkrát ať se pak tato modlitba recituje namísto ranních chval. Místo ostatních hodinek podobně sedmkrát kromě nešpor, kdy se ji pomodlíte patnáctkrát.

12.  Nikdo z bratří ať o ničem neříká, že je to jeho vlastní, ale mějte všechno společné. To ať se s ohledem na věk a potřeby jednotlivců rozděluje prostřednictvím převora, tzn. bratra od něho touto službou pověřeného, jak je komu zapotřebí.

13.  Bude-li to nutné, můžete mít osly nebo mezky a nějaká užitková zvířata nebo malé množství drůbeže.

14.  Pokud to lze snadno uzpůsobit, ať se uprostřed cel zřídí kaple, kde se budete každé ráno scházet k slavení eucharistie, bude-li to možné bez nesnází učinit.

15.
O nedělích nebo podle potřeby v jiných dnech probírejte záležitosti spásy duší a zachovávání všeho, co patří k vašemu životnímu stavu; ať jsou přitom s nestrannou láskou napomínáni bratři, u nichž byl zpozorován nějaký přestupek nebo provinění.

16.  Půst zachovávejte od svátku Povýšení svatého Kříže až do neděle Zmrtvýchvstání Páně kromě nedělí denně, nevyžaduje-li nemoc nebo tělesná slabost či jiný spravedlivý důvod jej přerušit, neboť nutnost nezná zákona.

17.  Zdržujte se požívání masa, není-li jej užíváno jako léku v nemoci nebo slabosti. A protože na cestách musíte častěji žebrat, můžete mimo své domy požívat vařené pokrmy s masem, abyste nebyli hostitelům na obtíž; také na moři smíte jíst maso.

18.  Poněvadž život člověka na zemi je zkouška a všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu, trpí pronásledování, a navíc váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil, usilujte se vší pečlivostí obléci zbroj Boží, abyste mohli obstát proti nástrahám nepřítele.

19.  Bedra mějte přepásaná pásem čistoty; hruď ať je obrněna svatými myšlenkami, neboť je psáno: Svatá myšlenka tě zachová. Je třeba obléci pancíř spravedlnosti, abyste milovali Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou silou a svého bližního jako sebe sama. Při každé příležitosti je třeba vzít štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé střely onoho ničemníka; bez víry se totiž nelze líbit Bohu. Nasaďte si také přilbu spásy, abyste doufali ve spásu od samotného Spasitele, který spasí svůj lid od jeho hříchů. Meč ducha, jímž je slovo Boží, ať hojně přebývá ve vašich ústech i srdci a cokoliv konáte, ať se děje podle slova Páně.

20.  Dělejte nějakou práci, aby vás ďábel našel vždy zaměstnané a nemohl si z vaší nečinnosti najít přístup k vaší duši. Jako učitele i příklad tu mějte svatého Pavla: jeho ústy promlouval Kristus, on byl od Boha ustanoven a dán národům jako kazatel a učitel víry a pravdy. Jestliže se ho budete držet, nemůžete zbloudit. On sám praví: Pracovali a lopotili jsme se u vás ve dne v noci, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na to neměli právo; ale abychom vám dali sami sebe za vzor, který byste mohli napodobovat. Neboť když jsme byli u vás, napomínali jsme vás: Kdo nechce pracovat, ať nejí. Slyšeli jsme totiž, že někteří z vás žijí nespořádaně a vůbec nepracují. Takovým lidem přikazujeme a zapřísaháme je v Pánu Ježíši Kristu, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají. Toto je svatá a dobrá cesta: tou jděte!

21.  Apoštol doporučuje mlčení, když v něm nařizuje pracovat. A jak svědčí prorok: Mlčení je úsilím o spravedlnost. A opět: V mlčení a naději bude vaše síla. Proto ustanovujeme, abyste po kompletáři zachovávali mlčení až do primy příštího dne. V ostatní dobu, i když vás mlčení tak přísně nezavazuje, se přece jen velice bedlivě varujte mnohomluvnosti, neboť jak je psáno a jak zkušenost neméně učí, v mnohomluvnosti se nelze vyhnout hříchu. A kdo je nerozvážný v mluvení, zakusí neštěstí. Rovněž kdo užívá mnoha slov, škodí své duši. A Pán říká v evangeliu: Z každého neužitečného slova, jež lidé pronesou, vydají účty v den soudu. Ať tedy každý váží svá slova a pevně krotí svá ústa, aby snad nezakolísal a neklesl jazykem a jeho pád nebyl nezhojitelný k smrti. Ať střeží s prorokem své cesty, aby se neprovinil jazykem, a ať se snaží pilně a obezřetně zachovávat mlčení, jež je úsilím o spravedlnost.

22.  Ty pak, bratře B(rokarde) a kdokoli bude po tobě ustanoven převorem, mějte vždy na mysli a skutkem zachovávejte to, co říká Pán v evangeliu: Kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem; a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem.

23.  A vy, ostatní bratři, mějte svého převora v pokorné úctě. Spíše než na něho samotného myslete na Krista, který jej postavil nad vaše hlavy a který říká představeným církví: Kdo slyší vás, slyší mne, kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou, abyste pro pohrdání nepřišli před soud, ale zasloužili si poslušností odměnu věčného života.

24.  Toto jsme vám krátce napsali a stanovili tak pravidla vašeho soužití, podle nichž máte žít. Chce-li pak někdo učinit více, odmění ho sám Pán, až přijde. Ať však správně rozlišuje, neboť rozlišování usměrňuje ctnosti.