Z řecké liturgie II.

Zdrávas, Neposkvrněná Panno, dílo věčného milosrdenství;
tebou je lidstvu vrácen život ztracený, sladkostí plodu tvého
Evino porušení v neporušenost se mění
a smrtelní byli obdařeni nesmrtelností.


Zdrávas, Neposkvrněná, tys pozvedla pokolení,
jež upadlo hříšnou lehkověrností své pramáti Evy.
Raduj se, nápravo Evina, jež jsi obrala peklo,
raduj se, veskrze Neposkvrněná.


Ó Neposkvrněná, Záštito naše, naděje a vítězství naše nad starým hadem,
buď zdráva; před tebou ustoupil plamenný meč od rajské brány.
Zdrávas, Panno, nad všechny zázraky podivuhodnější;
starý úpis jsi zničila, pradávný dluh jsi splatila, celá jsi čistá a krásná;
vyvolená, neporušená Panno, buď zdráva.


Ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života tvého
jsme zbaveni kletby; když tě Nejvyšší nalezl neposkvrněnou,
jak růži uprostřed trní, neváhal sestoupit do tvého lůna.
Panno, koruno krásy, po jejíž sličnosti zatoužil Kristus;
tys ho svou ctností a svatostí zvábila z nebe
a stala ses příbytkem věčného světla.