1. čtení Izaiáš 60,1–6
2. čtení List Efesanům 3,2–3a. 5–6
Evangelium Matouš 2,1–12

Dnes slavíme Epifanii Páně, tedy jeho zjevení před tváří národů celého světa v podobě betlémského dítěte. Ježíš se narodil z Marie, chudé dcery Izraele. Pastýři na pokyn anděla přispěchali, aby viděli dítě zavinuté v plenkách a položené v jeslích (srov. Lk 2,7.12.16). Narozený v Betlémě, ve městě Davidově (srov. 1 Sam 16), Ježíš vstupuje na scénu dějin jako Davidův potomek, jemuž přísluší titul Mesiáše, židovského krále. Avšak právě Matoušovo evangelium, které je hluboce zakořeněné v židovském světě, jasně podtrhuje, že Ježíš je Spasitelem celého lidstva, a proto je jeho zjevení adresováno všem národům, pohanům, k jejichž potomstvu patříme také my.

Známe dobře evangelní úryvek, který vypravuje o tomto zjevení. Toto vyprávění bylo v dějinách křesťanství schopno vyvolávat v srdcích věřících úžas v každé epoše. Do Jeruzaléma, svatého města Židů, přišlo několik mudrců, mágů z Východu, aby vykonali určitý druh pouti (srov. Iz 60,1–6). Tito lidé nepříslušeli k Abrahámovu potomstvu, nebyli obřezaní, neznali živého a pravého Boha smlouvy, který vyvolil pro své věřící jako znamení právě obřízku. Na jejich cestě se tedy neprojevovalo Boží slovo, jež by je vedlo. Navzdory tomu jejich hledání Boha, jejich boj proti modlám, jejich meditace a zkoumání znamení v přírodě, to vše jim umožnilo najít pravdu, a tak sledovali znamení hvězdy.

V poslušnosti k tomu, co objevili, mudrcové vystoupili k Jeruzalému a chtěli se dotazovat moudrosti Izraele, kterou zjevil sám Nejvyšší. Doufali, že právě tímto způsobem se naplní jejich naděje. Velekněží a znalci Zákona, tedy nositelé poslání interpretovat dávná proroctví, odpovídají správně, nicméně sami zůstávají v hlubokých temnotách, neboť svýma očima nevnímají naplnění mesiášského zaslíbení. Byli rozrušení a zaslepení stejně jako Herodes. To nám připomíná, že i my můžeme být velmi zdatní znalci pokladu Písma svatého, že můžeme být velmi hrdí na naše pravdy víry, ale zároveň také projevovat vlastní neschopnost rozpoznávat, že Bůh působí v naší každodennosti a že nás nepředvídatelnými způsoby stále „navštěvuje“… Nuže tedy, Písma dokládají, že Mesiáš se musí narodit v Betlémě (srov. Mich 5,1–3). Mudrcové nyní znají obsah Božího zjevení, jemuž projevují poslušnost, dospívají k domu, kde po svém vstupu spatřují dítě a jeho matku Marii. Také oni, podobně jako pastýři, nazírají plně lidskou scénu chudé rodiny. Právě tohle však je znamením pro jejich pokorná srdce, která je přivádějí k adoraci a předání velkolepých darů.

Tato epifanie, která se prostřednictvím mudrců týká všech pohanských národů, podtrhuje a rozhodně nepopírá prvorozenectví Izraele. Zároveň také podtrhuje, že ono dítě je požehnáním pro celé lidstvo, podle přislíbení daného Abrahámovi: „V tobě a v tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země“ (Gn 18,14; srov. Gn 12,3; Gal 3,14). Ano, univerzalita radostné zvěsti je stvrzena již v okamžiku Ježíšova narození. Příběh mudrců z Východu se jeví jako proroctví, které se naplní v dějinách církve, až evangelium dostihne všechny kultury národů země. Všechny kultury a tradice totiž v sobě obsahují „semena“ Božího slova, jak to s oblibou říkávali církevní otcové. V těchto kulturách a tradicích jsou přítomna vanutí Ducha Svatého, jež vedla lidi po cestách boje s modlami a při hledání smyslu lidského bytí. Je v nich od věků přítomen obraz Boží, který nemůže být popírán nebo vymazán (srov. Gn 1,26–27). A pravým obrazem neviditelného Boha je přece sám Ježíš Kristus (srov. Kol 1,15).

Epifanie je připomínkou toho, že Ježíš Kristus, Mesiáš, Syn Boží a Syn člověka patří celému lidstvu, jež ho dokáže rozpoznat až natolik, že se stává dědicem Abrahámových zaslíbení. Nezapomínejme proto, že v Ježíši Kristu už není Žid ani Řek (srov. Gal 3,28), protože všichni lidé této země se mohou setkat v něm, který je Boží Moudrostí (srov. 1 Kor 1,24), zdrojem radosti a života v plnosti. Jsme však my křesťané schopni vydávat svědectví o definitivní spáse, kterou přinesl Ježíš Kristus, svým srdečným chováním ke všem?

Převzato  z knihy: Hlásej slovo - C
Autor: Enzo Bianchi
Vydalo: 
KNA

 

Můžete také zhlédnout VIDEOÚVOD k této slavnosti.