Svatá Gemma /= "drahokam" italsky/ se narodila 12. března 1878 v Ca­miglianu, vesnici blízko města Lucca. Její šťastné dětství skončilo ve věku osmi let úmrtím matky.

Následně si mnoho vytrpěla kvůli bolestným ztrátám v rodině a ekonomickým pohromám. V té nejtvrdší chudobě trpěla hroznou a vleklou nemocí, z níž byla zázračně uzdravena na přímluvu svaté Marie Markéty Alacoque a svatého Gabriela od Bo­lestné P. Marie, pasionisty.

Vroucně toužila vstoupit do kláštera ke klauzurova­ným pasionistkám, ale kvůli těžkostem, průtahům a nerozhodnosti těch, kteří jí měli dopomoci usku­tečnit její touhu, ji Pán nakonec vedl cestou úplné odevzdanosti do Jeho vůle ve světě. Přesto se může Gemma oprávněně považovat za duchovní dceru Kongregace pasionistů.

U příležitosti vydání dekretů o svatosti a zázra­cích Gemmy Galgani Svatý otec Pius XII. vyzdvihl poučení plynoucí z jejího života. „Život vedený v takových pokorných podmínkách, v chudobě, v temnotě a v utrpení, který přesto dosáhl tak vzne­šených výšin svatosti, je důkazem, že žádný věk, žádné podmínky, žádný životní stav nebo společen­ské postavení nemohou být překážkou božskému příkazu: Buďte svatí, protože já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“

Ježíšovy Pašije byly tajemstvím její svatosti, inspirací jejího života oběti a utrpení. Na její panenské tělo Pán vtiskl své rány (poprvé o slavnosti Nejsv. Srdce Ježíšova 1899), které se pak objevovaly na rukou, na nohou a v boku, když opakovaně prožívala od čtvrtku do pátku Jeho utrpení. V tomto spojení s Ježíšem Ukřižovaným byla obětí lásky a bolesti, stravovaná vroucí horlivostí pro obrácení hříšníků a spásu duší. Eucharistie byla pro Gemmu prame­nem světla, milosti, lásky, každodenním posilujícím pokrmem. Přesvatá Panna Maria jí byla vzorem života a úplné odevzda­nosti Ježíši.

Život svaté Gemmy je učením pro svět, tak nepřátelský Slo­vu o Kříži. Zemřela na Bílou sobotu 11. dubna 1903. Svatořečena byla 2. května 1940 pa­pežem Piem XII.

Více o sv. Gemmě naleznete na stránkách: www.svatagemma.sk, www.stgemma.com.

Překlad: Karmel Matky Boží, Dačice