Touto pobožností můžeme prosit o konkrétní milost.

 

 

 

1. den

Svatá Gemmo, soucitná panno, tys v krátkém běhu svého pozemského života dala zářivý příklad nevinnosti a horoucí lásky k Ukřižovanému Ježíši i ke všem bratřím a sestrám a nesla jsi ve svém srdci a na svých údech vtištěná znamení Ježíšova utrpení. Slyš nás, kteří důvěřujeme ve tvou pomoc a v tvou přímluvu, a vypros od Pána tu milost, které je nám třeba.

 

2. den

Svatá Gemmo, důstojná nevěsto Božího Beránka, který pase mezi liliemi, tys vždy zachovala nevin­nost a krásu panenství, a tak jsi dala světu příklad hrdinské věrnosti evangeliu praktikováním těch nejkrásnějších ctností. Shlédni na nás teď z ráje, kde přijímáš odměnu za svůj svatý život, a vypros nám, kteří ti důvěřujeme, milost, o niž tvým prostřednic­tvím žádáme Pánovu nekonečnou dobrotu.

 

3. den

Obdivuhodná a moudrá panno, svatá Gemmo, ty ses pro své heroické praktikování křesťanských ctností stala během svého pozemského života oprav­du vzácným drahokamem v Božích očích. Vyslyš laskavě naše volání, když se k tobě utíkáme v pevné naději, že na tvou přímluvu dosáhneme této milosti.

 

Každý den se připojí:

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci ...

V: Oroduj za nás, svatá Gemmo,

O: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Modlitba:

Bože, tys připodobnil svatou pannu Gemmu svému ukřižovanému Synu, dej nám na její přímluvu účast na Kristově utrpení, abychom si zasloužili být s ním spojeni v jeho slávě, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen