Svatá Gemma Galgani (1878-1903)

 

 

 

1. den 
Slavná svatá Gemmo, tvůj krátký život se zcela strávil láskou k Bohu a tedy i láskou k bližnímu. Tys ve svém křehkém těle a citlivém srdci tolik vytrpě­la krutými nemocemi a ztrátou svých nejbližších. Měj s námi slitování, když tě vzýváme ve svém zármutku; shlédni na nás a vypros duchovní útěchu a uzdravení našemu(naší) nemocné(mu), za které­ho(kterou) prosíme. Obrať náš smutek v radostnou vděčnost tobě, neboť v tebe skládáme svou důvěru.

2. den
Naše něžná ochránkyně, svatá Gemmo, tvé srdce bylo tak hluboce pohnuté bídou tohoto smrtelného života, že ses vždycky snažila ulehčit zbloudilým, chudým a nemocným, pro které jsi přinášela velko­dušné oběti své chudoby. I my pozvedáme k tobě svůj pohled důvěry uprostřed křížů, nemocí a pokušení života. Buď z nebe štědrá i k nám a svou mocnou přímluvou nám pospěš na pomoc ve všech našich duchovních i hmotných potřebách, zvláště se ujmi našeho nemocného (naší nemocné) a vypros mu (jí) uzdravení.

3. den
Hrdinská milovnice Ukřižovaného Ježíše, milova­ná svatá Gemmo, tvůj život byl prodlouženým po­káním, ustavičnou a vroucí modlitbou pod křížem spolu s Matkou Bolestnou. Teď, když se v nebi těšíš z ovoce svého svatého života, sešli ubohému lidstvu na zemi útěchu a milost, setři mnoho slz a potěš mno­ho srdcí, vypros naději zoufalým a zdraví nemoc­ným. Nabídni svá pokání a modlitby Ježíši a Marii a přimluv se za našeho nemocného (naši nemocnou), aby získal(a) zdraví, a tak mohl(a) sloužit našemu milujícímu Spasiteli s novou horlivostí a věrností. 


Každý den se připojí:

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva ...

V: Oroduj za nás, svatá Gemmo,

O: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modlitba

Bože, tys připodobnil svatou pannu Gemmu svému ukřižovanému Synu, dej nám na její přímluvu účast na Kristově utrpení, abychom si zasloužili být s ním spojeni v jeho slávě, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.