Jaký význam má zasvětit sebe nebo druhé Panně Marii, když jsme ve křtu již zasvěceni Kristu? Není to navíc nebo dokonce mimo? Může křesťan zasvětit Panně Marii i někoho jiného než sebe?

Panně Marii dal Bůh v dějinách spásy zvláštní poslání, které neskončilo její smrtí a nanebevzetím. Podle učení církve je její úloha v církvi „neoddělitelná od jejího spojení s Kristem a přímo z něj vyplývá“ (KKC 964). Je v církvi vzývána jako „přímluvkyně, pomocnice, ochránkyně a prostřednice“ (LG 62). To nic neubírá Pánu Ježíši, ale spíše zvětšuje slávu Boha, který si pro náš růst ve svatosti používá i prostřednictví tvora.

V dějinách spirituality se setkáváme s různým obsahem pojmu zasvěcení se Panně Marii. Zásvětné modlitby jsou jednak formou intenzivní přímluvné modlitby s prosbou o zvláštní ochranu, jednak je s pojmem zasvěcení také spojována představa, že něco bylo vyňato z profánního užívání a bylo vyhrazeno pro Boha, tedy v tomto případě Bohu skrze Pannu Marii. Soukromé zásvětné modlitby jsou vyjádřením zvláštního přijetí Matky Boží a odevzdání se jí s tím, že ji přijímáme jako zvláštní životní vzor v následování Krista a pomocnici na této cestě. Zasvěcení Panně Marii v tomto duchu je tedy způsob, jak hlouběji naplnit a uskutečnit křestní zasvěcení.

Zasvětit Panně Marii můžeme svůj domov, práci, sebe, ale také ty, nad kterými vykonáváme legitimní přirozenou nebo duchovní autoritu. V tomto smyslu rodiče mohou zasvětit Panně Marii také svoje děti, aby je ochraňovala od zlého a pomáhala jim na jejich životní cestě. Tímto způsobem také za posledních 70 let tři papežové při různých příležitostech uskutečnili zasvěcení světa Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Sestra Lucie, vizionářka z Fatimy, se v jednom rozhovoru vyjádřila, že zasvěcení světa vykonané v roce 1942 Piem XII. pomohlo ukončit druhou světovou válku, stejně jako se mnozí domnívají, že zasvěcení učiněné Janem Pavlem II. v roce 1984 napomohlo ke zhroucení sovětského komunismu.

Boží nepřítel zná hodnotu zasvěcení Panně Marii více než my, a proto se všemožně snaží věřící od této praxe různým způsobem odvést a tuto křesťanskou praxi imitovat. Počínaje tím, že odvádí od úcty k Panně Marii vůbec. Dále nabízí různá „zasvěcení“ ve všech možných praktikách hnutí New Age pracujících s tzv. energiemi (jako např. reiki) až po satanská zasvěcení v sektách. Tato zasvěcení spočívají v okultním uvádění nějakým „mistrem“ do vyšší úrovně vnímání „duchovních energií“ a práce s nimi. Dokonce v různých praktikách novodobých šarlatánů můžete najít i zasvěcení Panně Marii pomocí ezoterických sil a rituálů, které mají zasvěcence napojit na energii Panny Marie. Pro křesťana jsou všechna tato ezoterická a satanská „zasvěcení“ odpadem od víry a způsobují otevření se temným silám.

Rozhodneme-li se zasvětit sebe nebo druhé Panně Marii, je jistě dobré si před tímto úkonem víry vykonat nějakou duchovní přípravu. Například se pomodlit nějakou novénu k Panně Marii, vykonat svátost smíření a účastnit se mše svaté. Vhodné je také si k tomuto zasvěcení vybrat nějaký mariánský svátek, ale není to nutné. Samotné zasvěcení můžeme vykonat vlastními slovy nebo nějakou formální modlitbou.

Zasvěcení Panně Marii je velikou pomocí pro náš život s Bohem a ochranou před zlem. Vždyť Matka Boží, sama uchráněna od jakékoliv poskvrny hříchu, stojí od samého počátku svého života plně na straně Boží, a tím tedy také v přímém nepřátelství vůči satanovi. Tak to vyjádřil i Jan Pavel II. ve své encyklice o Panně Marii Redemptoris Mater: „Je postavena do samého středu onoho nepřátelství“ (čl. 11). Tímto zasvěcením také pokorně uznáváme, že jsme lidé slabí a že jsme vděčni Bohu za prostředky, kterými nám On sám pomáhá na naší životní cestě. Zasvěcení Panně Marii je možné opakovat, stejně jako je možné obnovovat svůj křestní slib.

Konkrétní modlitby zasvěcení Panně Marii můžete najít v sekci modliteb na stránkách tohoto webu viz. odkazy níže: