S letošním stoletým výročím zjevení Panny Marie ve Fatimě je dobré si připomenout praxi prvních sobot v měsíci, kterou Matka Boží tak doporučovala.

Při zjevení 13. června řekla Panna Maria Lucii, že Pán Ježíš chce na světě rozšířit úctu k jejímu Neposkvrněnému Srdci a přivést lidi k tomu, aby ji lidé více poznali a zamilovali si ji. Přitom sestra Lucie vyprávěla, že viděla v dlani její pravé ruky Srdce ovinuté trny, které se jevily jako zabodnuté. Děti, které to společně viděly, pochopily, že to bylo Neposkvrněné Srdce Panny Marie, potupené hříchy lidí.

Při dalším zjevení 13. července žádala Panna Maria zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci a smírná přijímání o prvních sobotách. V šestém a posledním zjevení 13. října 1917 se zjevila Panna Maria s karmelským škapulířem a žádala, aby všichni nosili škapulíř, který je znamením zasvěcení jejímu Neposkvrněnému Srdci. O sedm let později, 10.prosince 1925, se sestře Lucii zjevila Panna Maria po boku Dítěte Ježíše na zářícím oblaku v její cele, položila jí jednu ruku na rameno a v druhé držela Srdce ovinuté trním. V tu chvíli Ježíš řekl: Měj soucit se Srdcem mé Nejsvětější Matky ovinutým trny, které je ustavičně zraňují, protože není nikoho, kdo by činil pokání, aby trny sňal. Panna Maria k tomu dodala: Hleď, moje dcero, mé Srdce je ovinuté trny, jimiž je lidé ustavičně zraňují skrze svá rouhání a nevděčnosti. Potěš mě alespoň ty a oznam všem toto: Všem, kteří po pět měsíců v první sobotu se vyzpovídají a přijmou svaté přijímání, a budou v mé společnosti 15 minut rozjímat o patnácti růžencových tajemstvích s úmyslem ulehčit mému utrpení, slibuji, že budu u nich v hodině jejich smrti se všemi milostmi nezbytnými pro jejich věčnou spásu.


Jeden zpovědník žádal Lucii, aby se zeptala, proč je prvních sobot právě pět. V noci z 29. na 30. května 1930 se Lucie dozvěděla, že jde o pět druhů urážek, kterými se ubližuje Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:

- rouhání proti Neposkvrněnému Početí
- rouhání proti jejímu panenství
- rouhání proti jejímu božskému mateřství a odmítání uznat ji jako Matku všech lidí
- urážky, které se snaží vštípit do srdce dětí lhostejnost, pohrdání a dokonce nenávist vůči Neposkvrněné Matce
- rouhání, která zneuctívají Marii v jejích svatých obrazech.

Sobota je dnem od nepaměti zasvěceným Panně Marii. Je dnem absolutní a pevné víry Panny Marie, kterou osvědčila po Ježíšově umučení. Je to den její největší prázdnoty a bolesti pro ztrátu Ježíše, ale také den nekonečné důvěry v Boží vítězství. Už sv. Pius X. 3.6.1912 vyzval k této smírné pobožnosti k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Papež Benedikt XV. dne 9.11.1920 tuto smírnou pobožnost potvrdil. Jde o splnění jednoho přání Panny Marie ve fatimských zjeveních.