Maria, Matko Ježíšova,

rozestři plášť své čistoty na naše kněze.

Chraň je, veď je a chovej je ve svém srdci.

Buď jim Matkou, zvlášť když jsou znechuceni a osamělí.

Miluj je a pečuj o ně, aby patřili Ježíši úplně.

Vždyť jsou tvými syny tak jako Ježíš.

Uchovej tedy jejich srdce čisté a neposkvrněné.

Učiň, ať je jejich mysl naplněna Ježíšem.

Vkládej Ježíše stále na jejich rty,

aby hříšníkům a všem, které potkávají, nabízeli jen jeho.

Maria, Matko Ježíšova, buď i jejich Matkou,

miluj je a přinášej jim radost.

Se zvláštní péčí se ujmi kněží nemocných a umírajících

a těch, kteří jsou nejvíce pokoušeni.

Rozpomeň se, že celé své mládí i stáří,

celý svůj život, věnovali službě a všechno dávali Ježíši.

Maria, žehnej jim a vyhraď jim ve svém srdci zvláštní místo.

Dej jim kus svého srdce,

tak krásného, čistého a neposkvrněného, tak plného lásky a pokory,

aby i oni mohli růst do Kristovy podoby.

Drahá Maria, dej, ať jsou pokorní jako ty a svatí jako Ježíš.

Amen.