Panno Maria, vznešená královno kněží,Tys byla dána za matku apoštolu Janovi,

kolem tebe se shromáždili v jednomyslné a vytrvalé modlitbě apoštolé v den Letnic.
Prosíme Tě, spoj opět svoje mocné prosby s naší modlitbou za biskupy a kněze.
Přimlouvej se za ně a vyprošuj jim ducha služby, aby po vzoru Tvého Syna, Božského mistra,
horlivě a svědomitě pracovali na vinici Páně, byli oporou slabých, útěchou zarmoucených, záchranou hříšných a všude neúnavně šířili Boží království.
Amen.