Sv. Albert Jeruzalémský se narodil v polovině 12. století v Castrum Gualterii v Italii. Vstoupil k řeholním kanovníkům sv. Kříže v Mortaře a r. 1180 byl zvolen jejich převorem.

P R. 1184 byl jmenován biskupem v Bobbiu a r. 1185 ve Vercelli. Roku 1205 se stal patriarchou jeruzalémským. Slovem i příkladem byl vzorem dobrého pastýře a býval často prostředníkem při mírovém jednání. V době, kdy vykonával úřad patriarchy (1206-1214) sdružil poustevníky na hoře Karmel v jedno a napsal jim řeholi. Dne 14. září 1214 byl v Akkonu během procesí zabit.
Jeho svátek slavíme 17. září.
.

Poněvadž život člověka na zemi je zkouška a všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu, trpí pronásledování, a navíc váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil, usilujte se vší pečlivostí obléci zbroj Boží, abyste mohli obstát proti nástrahám nepřítele. Bedra mějte přepásaná pásem čistoty; hruď ať je obrněna svatými myšlenkami, neboť je psáno: Svatá myšlenka tě zachová. Je třeba obléci pancíř spravedlnosti, abyste milovali Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou silou a svého bližního jako sebe sama. Při každé příležitosti je třeba vzít štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé střely onoho ničemníka; bez víry se totiž nelze líbit Bohu. Nasaďte si také přilbu spásy, abyste doufali ve spásu od samotného Spasitele, který spasí svůj lid od jeho hříchů. Meč ducha, jímž je slovo Boží, ať hojně přebývá ve vašich ústech i srdci a cokoliv konáte, ať se děje podle slova Páně.

Dělejte nějakou práci, aby vás ďábel našel vždy zaměstnané a nemohl si z vaší nečinnosti najít přístup k vaší duši. Jako učitele i příklad tu mějte svatého Pavla: jeho ústy promlouval Kristus, on byl od Boha ustanoven a dán národům jako kazatel a učitel víry a pravdy. Jestliže se ho budete držet, nemůžete zbloudit. On sám praví: Pracovali a lopotili jsme se u vás ve dne v noci, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na to neměli právo; ale abychom vám dali sami sebe za vzor, který byste mohli napodobovat. Neboť když jsme byli u vás, napomínali jsme vás: Kdo nechce pracovat, ať nejí. Slyšeli jsme totiž, že někteří z vás žijí nespořádaně a vůbec nepracují. Takovým lidem přikazujeme a zapřísaháme je v Pánu Ježíši Kristu, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají. Toto je svatá a dobrá cesta: tou jděte!

Apoštol doporučuje mlčení, když v něm nařizuje pracovat. A jak svědčí prorok: Mlčení je úsilím o spravedlnost. A opět: V mlčení a naději bude vaše síla. Proto ustanovujeme, abyste po kompletáři zachovávali mlčení až do primy příštího dne. V ostatní dobu, i když vás mlčení tak přísně nezavazuje, se přece jen velice bedlivě varujte mnohomluvnosti, neboť jak je psáno a jak zkušenost neméně učí, v mnohomluvnosti se nelze vyhnout hříchu. A kdo je nerozvážný v mluvení, zakusí neštěstí. Rovněž kdo užívá mnoha slov, škodí své duši. A Pán říká v evangeliu: Z každého neužitečného slova, jež lidé pronesou, vydají účty v den soudu. Ať tedy každý váží svá slova a pevně krotí svá ústa, aby snad nezakolísal a neklesl jazykem a jeho pád nebyl nezhojitelný k smrti. Ať střeží s prorokem své cesty, aby se neprovinil jazykem, a ať se snaží pilně a obezřetně zachovávat mlčení, jež je úsilím o spravedlnost.

Převzato z webu karmel.cz