Pán Ježíš skrze sv. Markétu Marii Alacoque dal přísliby všem těm, kdo zbožně uctívají jeho Srdce.

 • Budu je těšit ve všech útrapách a protivenstvích.
 • Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.
 • Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavům.
 • Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodinách jejich smrti.
 • Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře milosrdenství.
 • Vlažné duše se stanou horlivými.
 • Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.
 • Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky.
 • Rodinám, v nichž bude mé Srdce ctěno, dám pokoj a mír.
 • Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce.
 • Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují budou navždy zapsána v mém srdci.
 • Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou ke svatému přijímání a svátosti pokání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm.