Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Srdce Mariino, ze všech srdcí nejpožehnanější, oroduj za nás.
Srdce Mariino, nejsladší a nejpokornější,
Srdce Mariino, sídlo všech ctností,
Srdce Mariino, svatyně Nejsvětější Trojice,
Srdce Mariino, stánku Slova, v den zvěstování tělem učiněného,
Srdce Mariino, milostí v den Navštívení naplněné,
Srdce Mariino, podivem nad Ježíšem při klanění svatých mudrců unesené,
Srdce Mariino, při narození Spasitelově láskou proniknuté,
Srdce Mariino, podle proroctví starce Simeona mečem bolestí probodené,
Srdce Mariino, na útěku do Egypta nejněžnější starosti plné,
Srdce Mariino, nad ztrátou Ježíše hluboce zarmoucené a při nalezení Jeho ve chrámě zcela potěšené,
Srdce Mariino, uprostřed bolestí Ježíšových při jeho utrpení zarmoucené,
Srdce Mariino, při pohledu na utrpení Syna zraněné a hrůzou naplněné,
Srdce Mariino, s Ježíšem ukřižované,
Srdce Mariino, krutý smrtelný zápas s umírajícím Spasitelem prožívající,
Srdce Mariino, při snímání Ježíše s kříže do moře hořkosti pohřížené,
Srdce Mariino, s Ježíšem do hrobu pohřbené,
Srdce Mariino, při vzkříšení Ježíšově radostí naplněné,
Srdce Mariino, při seslání Ducha Svatého ohněm lásky roznícené,
Srdce Mariino, od andělů na nebe vzaté a od samého Boha v den Nanebevzetí korunované,
Srdce Mariino, útočiště hříšníků,
Srdce Mariino, oporo spravedlivých,
Srdce Mariino, útěcho duší čistých,
Srdce Mariino, potěšení zarmoucených,
Srdce Mariino, sladká naděje umírajících,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x

K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: Bože, tys připravil v srdci blahoslavené Panny Marie důstojný příbytek Ducha svatého; na její přímluvu přebývej i v nás, abychom se stali chrámem tvé slávy. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.