Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“


Kázání P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. zaznělo 28. května 2017 o 7. neděli velikonoční v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích (během oslav desátého výročí posvěcení chrámu) a je dostupné zde.  

Komunitní centrum Matky Terezy má dlouhou historii, byť zatím krátké trvání. Už v roce cca 1997 přivezli farníci se svým farářem z Izraele kámen, který měl být základním kamenem budoucího ekumenického centra. Tento kámen se pak ztratil. Než bylo KCMT postaveno, scházeli se farníci v nafukovacím vojenském stanu, pak v pronajaté školce. Původní kostel Sv. Františka, postavený z jateční stodoly, byl totiž malý.

Slavnostně bylo KCMT otevřeno a jeho kaple byla posvěcena dne  26.5. 2007. Více na www.KCMT.cz.