Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil.

Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

(Záznam katecheze na uvedený text evangelia během večera chval z kostela sv. Havla v Praze - leden 2009)

Stažení katecheze na text: Matouš 28,16-20