Chtěl jsem se zeptat, co si mám myslet o eneagramu? Nemáte s ním nějaké zkušenosti nebo informace z hlediska křesťanské víry? Kam ho mám zařadit? Je vhodný pro křesťany nebo je z duchovního hlediska nebezpečný?

 
Slovo eneagram (někdy psáno enneagram) pochází z dvou řeckých slov: ennea (devět) a gramma (písmeno, znamení). Označení se týká diagramu složeného z kruhu s devíti body po obvodu, spojenými uvnitř kruhu trojúhelníkem a obrazcem o šesti vrcholech. Vytvoří se tak, že se na obvod kružnice zakreslí do pravidelných vzdáleností devět bodů, které se očíslují od 1 do 9 s devítkou nahoře. Body se uvnitř kružnice spojí dvěma čarami. Jedna spojí body 3, 6 a 9 a vytvoří trojúhelník. Další obrazec se do kružnice vepíše postupným spojením bodů 1, 4, 2, 8, 5, 7 a opět 1. Enneagram je založen na víře v mystické vlastnosti čísel 3 a 7. Číslo 1 děleno 7 dá nekonečně se opakující sekvenci číslic 142857. A toto nekonečné číslo násobeno 7 je nekonečnou řadou číslovky 9. Podobně 1 děleno 3 je nekonečná řada trojek.

Původně byl enneagram užíván k věštění, ale proslavil se především jako symbol klasifikačního sys­tému osob. Ten spočívá v rozdělení devíti základních charakterových typů osobností podle geometrického modelu. Enneagram je podle jeho zastánců psychologickým a spirituálním systémem, který pomáhá odhalovat nejvlastnější motivy jednání člověka, má být branou k sebepoznání a proměně člověka. Má sloužit k určení typu osobnosti a nabízí možnost jejího vědomého vývoje.
 
Základní představou zastánců systému enneagramu je, že se člověk rodí s jakousi čistotou bytí a teprve ve styku se světem si jako obrannou strategii vytváří určitý typ reakce, základní postoj, model chování, který se stává určující pro jeho vystupování navenek a zůstává neměnný po celý jeho další život. Devět bodů má představovat devět osobnostních typů, určených podle základních povahových vlastností. Odpovídají devíti vlastnostem, které někteří nazývají vášněmi, hříchy nebo energií. Vždy tři z nich jsou si navzájem blízké. Typy 5, 6 a 7 patří do sféry rozumové inteligence, typy 2, 3 a 4 do oblasti emoční inteligence, typy 8, 9 a 1 do sféry instinktů. Typy jsou označovány číslicí a také vzorovým názvem osoby. Každý typ má své specifické vlastnosti, které se mohou vyvíjet a měnit.
 
Už samo zaškatulkování člověka do určité skupiny, do typu, který má mít určité předepsané vlastnosti, je determinující a nelze ho považovat za správné. Iracionální je také představa, že celého člověka s jeho vlastnostmi a mohutnostmi je možné vtěsnat do devítičlenné soustavy. Podle křesťanské víry je každý člověk naprosto neopakovatelný originál a každého jednotlivce si Bůh vede jeho vlastní cestou víry a růstu. Podivné je i tvrzení, že osoby téhož typu jsou si i tělesně podobné. Jednak to neodpovídá skutečnosti, poněvadž tělesná konstituce je geneticky podmíněná, jednak podle učení enneagramu se typy získávají reakcemi na vnější impulzy v průběhu dětství. Ti, kdo použijí tuto esoterickou metodu k sebepoznávání, často získají přesvědčení, že enneagram určil jejich typ a jejich vlastnosti správně. Tento dojem lze snadno vysvětlit efektem, který lze stejným způsobem pozorovat při všech podobných způsobech určování osobních vlastností, ať už skrze horoskop, numerologa, chiropraktika nebo jakéhokoli jiného věštce.
 
Tento systém s kořeny v dávných tradicích, který má každému umožnit, aby do něj vložil všechny své znalosti o sobě, zpětně je interpretoval, poznal svá temná místa a dospěl k vyššímu vědomí a plnému bytí, je vytvořen z mnoha mystických učení čerpajících z kabaly, zenu, jógy, buddhismu, konfucianismu, islámu i alchymie. Jde o novodobý mystický systém, jakousi módní variantu numerologie. Je součástí celého pseudonáboženského systému New Age, jak píše vatikánský dokument „Ježíš Kristus, nositel živé vody“ (7.2; ČBK, Praha 2003, s. 69). Způsob, jakým se s enneagramem pracuje, je esoterický, a zdroj jeho účinnosti je v okultních silách magie. Je na něm zhoubné a záludné právě to, že opravdu funguje a nějak pomáhá. Používání enneagramu se stále více stává módou. Tuto metodu využívají některé firmy jako povinné školení k rozvinutí lidského potenciálu jejich zaměstnanců. Problém je, že lidé se neptají, z jakého zdroje pochází její účinnost, a tak se s jejím užitím můžeme setkat i u mnoha křesťanů.
 
Ve 20. stol. se utváří vlastní samostatná větev křesťanského směru, která je obohacena o křesťanskou interpretaci. Jeho zastánci aplikují enneagram i na samotného Krista. Popisují enneagram jako ikonu Kristovy tváře a ukazují, jakým způsobem se dá devět typů osobnosti uvést do vztahu s Kristem, jehož život svědčil o naplnění devaterého „ovoce“ enneagramu. Spojují také dynamiku enneagramu s modlitbou Otče náš, a to tak, že jednotlivým typům přiřazují konkrétní části této modlitby. Srovnávají enneagram s biblickým zákonem, který odkrývá skutečnost a vede ke svobodě. Používání enneagramu je pro křesťana nejen nevhodné, ale i nebezpečné, stejně jako používání jiných okultních a esoterických praktik.