Novéna je rozdělena do 31 částí, a je tak možné se ji modlit během celého měsíce.

 

 1.den

Proč se tak neustále znepokojujete a staráte?

Přenechejte mi starost o své záležitosti a všechno se uklidní.

Říkám vám popravdě, že se vyřeší všechny spletité situace, když se mi opravdově, slepě a úplně odevzdáte.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“


 
2.den


Odevzdat se mi neznamená namáhat se, rozrušovat se, zoufat si a pak se obracet na mě v modlitbě plné neklidu, abych vás následoval, a tak měnil neklid v modlitbu.

Odevzdat se mi znamená pokojně zavřít oči své duše, odvrátit myšlenky od trápení a spolehnout se na mě, abych vás já sám mohl přenést ve své náruči na druhý břeh jako dítě, které spí v matčině náruči.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“
 

3.den


To, co ve vás působí zmatek a velmi vám škodí, je vaše rozumování, vaše myšlení, vaše nápady a vůle postarat se za každou cenu o to, co vás trápí.
 
Vykonám tolik věcí, když se duše ve svých duchovních i materiálních potřebách obrátí na mne, pohlédne na mne a řekne: „Postarej se o to Ty!“, pak zavře oči a spočine!

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

 
4.den

Máte málo milostí, když se je urputně pokoušíte získat; máte jich však velmi mnoho, když se mi v modlitbě plně odevzdáte.
 
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

 
5.den

V utrpení mě prosíte, abych vám utrpení odňal, ale prosíte, abych je odňal tak, jak si přejete vy.

Obracíte se na mne, ale chcete, abych se já přizpůsobil vašim představám. Nejste nemocní, kteří žádají lékaře o léčení, ale nemocní, kteří mu vše sami ordinují.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“


6.den


Modlete se, jak jsem vás to naučil v modlitbě Otčenáš: „Posvěť se jméno Tvé“, tedy ať jsi oslaven Ty v této mé nouzi.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“7.den

„Přijď království Tvé“, tedy ať vše napomáhá Tvému království v nás a ve světě.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“8.den

„Buď vůle Tvá“, tedy postarej se o to Ty.

Já zasáhnu s celou svou všemohoucností a vyřeším i ty nejobtížnější situace.
                            


„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“9.den

Nerozrušuj se, když vidíš, že se tvoje nemoc zhoršuje, místo aby se zlepšovala.

Zavři oči a řekni mi s důvěrou: „Buď vůle Tvá, postarej se o to Ty.“


10.den

Říkám ti, že se o to postarám a zasáhnu jako lékař, a bude-li třeba, učiním i zázrak. Když pak vidíš, že churavíš stále víc, nezneklidňuj se, ale zavři oči a řekni: „Postarej se o to Ty“. Říkám ti, že se o to postarám.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“11.den

Dělat si zbytečné starosti, znepokojovat se a chtít domyslet důsledky toho, co se děje, to je proti odevzdanosti.
 
Je to jako zmatenost dětí, když požadují, aby se maminka starala o jejich potřeby, a přitom chtějí vše zařizovat samy, a tak překážejí svými nápady a vrtochy její snaze.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

 


12.den

Zavřete oči a nechte se unášet proudem mé milosti, zavřete oči a nechte mě pracovat, zavřete oči a nemyslete na přítomnou chvíli, zažeňte i myšlenky na budoucnost jako pokušení.
 
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“


13.den
 
Odpočívejte ve mně, věřte v mou dobrotu a zapřísahám vás při své lásce, že když mi s touto dispozicí řeknete: „Postarej se o to Ty“, já se o to úplně postarám, potěším vás, osvobodím a povedu.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“14.den


Budu-li vás muset uvést na jinou cestu, než kterou chcete jít vy, vyučím vás, ponesu vás ve svém náručí, protože není mocnějšího léku, než můj zásah lásky. Mohu se o to postarat jen tehdy, když zavřete oči. 

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“


15.den

Nemůžete spát, chcete sami všechno hodnotit, všechno přezkoumávat, na všechno myslet, tím však důvěřujete lidským silám, nebo ještě hůř, svěřujete se lidem do rukou, když se spoléháte na jejich zásah. Toto vám brání vnímat mé slovo a můj pohled.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“


16.den

Toužím po vaší odevzdanosti, abych vám mohl prokazovat dobrodiní, a jak mě zarmucuje, když vás vidím znepokojené!
 
O to právě usiluje Satan, aby vás znepokojil, odvedl od mého konání a předhodil vás jako kořist lidským iniciativám. Proto důvěřujte jen mně samému, spočiňte ve mně, odevzdejte se mi ve všem.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“


17.den
 
Já dělám zázraky úměrně tomu, jak plně se mi odevzdáte a nakolik nedůvěřujete sobě.

Rozlévám poklady milostí, když se nacházíte v naprosté chudobě!

 Máte-li malé, ale své zdroje pomoci, anebo je vyhledáváte, ocitáte se v přirozené rovině, kde přenecháváte věcem přirozený průběh, který je často mařen od Satana.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“
 


18.den

Zázrak neudělal žádný jen logicky uvažující člověk či rozumář, ani nikdo ze svatých. Božským způsobem jedná jen ten, kdo důvěřuje Bohu!

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“19.den

 
Když vidíš, že se věci komplikují, řekni se zavřenýma očima své duše: „Ježíši, postarej se o to Ty!“ A úplně se odvrať od sebe, protože tvá mysl je roztříštěná a je pro tebe těžké vidět zlo.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“
20.den

Důvěřuj mi často a odváděj pozornost od sebe sama. Dělej to ve všech svých potřebách. Dělejte to tak všichni a uvidíte velké, nepřetržité a tiché zázraky. To vám slibuji pro svou lásku. Já se o vás postarám, buďte si jistí.
 
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“
21.den
 
Vždycky se modlete s tímto postojem a odevzdaností, budete z toho mít velký pokoj a mnoho ovoce, a to i tehdy, když vám dám milost obětovat se na odčinění a z lásky, která s sebou nese utrpení.

Zdá se ti to nemožné? Zavři oči a řekni celou duší: „Ježíši, postarej se o to Ty“. Neboj se, já se o to postarám.
 
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“22.den

 
Mé jméno oslavíš, když se sám pokoříš. Pamatuj si dobře, že se tvé modlitby nevyrovnají jedinému úkonu úplné důvěřující odevzdanosti. Neexistuje účinnější modlitba než tato: „Ježíši, odevzdávám se Ti, postarej se o to Ty.“ Odevzdej se mému srdci a uvidíš!

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“23.den


Chci, abys věřil v moji všemohoucnost, abys nechal konat mě, ne sebe nebo druhé lidi.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“
24.den

Hledej mou důvěrnost. Vyslyš mou touhu po tobě, chci tě obohatit a milovat.
 
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

 


25.den  

Odejdi sám od sebe, dovol mi odpočinout si v tobě, umožni tím neustálý průchod mé všemohoucnosti do tvého života.
 
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“


26.den

Když zůstaneš v mé blízkosti a přestaneš ustaraně jednat na vlastní pěst, když nebudeš utíkat, abys unikl a mohl říct, že jsi to vykonal sám, tím mi ukážeš, že věříš v mou všemohoucnost, a já budu moci být intenzivně s tebou vždy, když budeš mluvit, chodit, pracovat, modlit se nebo spát.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“


27.den 

Dám ti všechno, co potřebuješ podle mého věčného plánu, když se mi s naprostou důvěrou odevzdáš, zůstaneš se mnou, nebudeš utíkat a starat se o něco pro sebe.

Dám ti cítění, které chci, abys měl. Dám ti velký soucit s bližními a naučím tě mluvit i konat to, co chci já.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“28.den
 
Bude-li tvé konání vycházet z mé Lásky a ne z tvé aktivity, pak si budu moci učinit nové syny a dcery, kteří se narodí ze mě. Bude jich tím víc, čím víc budeš chtít být mým opravdovým synem jako můj Jednorozený.
 
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“


29.den 

Vždyť víš, že „budeš-li činit mou vůli, budeš mi bratrem, sestrou i matkou“, abys mě rodil v druhých lidech. Protože já zplodím nové syny a dcery skrze opravdové syny.

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“30.den

To, co ty vykonáš pro to, abys měl úspěch, je jen pára ve srovnání s tím, co já konám skrytě v srdcích těch, kteří milují. „Zůstaňte v mé Lásce... zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, žádejte, oč chcete a bude vám dáno“ (Jan 15,7).

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“31.den
 
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“Převzato a upraveno z: Novéna odevzdanosti.

Don Dolindo Ruotolo (1882-1970) byl pokorný neapolský kněz, který žil a zemřel v pověsti svatosti. Díky velkým pokořením a utrpení, které se stalo trvalou součástí jeho života, se naučil žít v plné důvěře v Boží prozřetelnost a lásku. Bůh mu dal prožívat mimořádnou důvěrnost své blízkosti, když promlouval k jeho duši. P. Pio mu jednou řekl: „Ve tvé duši je celé nebe.“

Za svého života napsal úkon odevzdání se Bohu proti úzkosti a trápení, jak mu ho sdělil sám Ježíš. Na základě úkonu odevzdání vznikla rozdělením tohoto textu do devíti částí krátká novéna odevzdanosti.

Originální text úkonu odevzdání najdete zde.