Svatá Maria, Matko Boží i matko naše,královno nebe i země,


celá naše rodina se zasvěcuje tvému Neposkvrněnému Srdci.
Všechno, co jsme, co milujeme a máme,
vkládáme s plnou důvěrou ve tvou mocnou ochranu
a pod tvé mateřské požehnání.
Vládni v našem domě jako královna
a společně s námi všemi i každým jednotlivě
nakládej jako se svým vlastnictvím.
Vypros nám milost,
abychom i v těžkých nesnázích neochvějně stáli ve víře.
Pomoz nám, abychom se správně rozhodovali
ve všech životních otázkách.
Cele nás zapoj do své služby.
Dej, ať se ti stále více podobáme v lásce k Bohu,
v pokoře, čistotě a obětavosti.
Daruj nám milost,
abychom stále víc vyzařovali tvou lásku do svého okolí.
Dej, ať se naše rodina stane ohniskem pokoje a smíření.
Svým chováním, svou modlitbou, svým slovem a konáním
kéž jsme oporou a světlem i těm, kdo klopýtají a bloudí.
Posiluj naši vůli usmiřovat všechny hříchy
a bezbožnost kolem nás každodenním obětováním
veškeré práce a všech protivenství.
Maria, přiviň nás na své bolestí zkoušené mateřské srdce
a uváděj nás stále hlouběji do tajemství svého božského Syna,
v němž jediném je naše cesta, pravda a život.
Amen. 
 
Další modlitby jsou obsaženy v knize Novéna k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.