Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal by na všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře.

Žádná jeho nevěrnost, jíž se dopustil, mu nebude připomínána, bude žít pro svou spravedlnost, podle níž jednal. Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? (Ezechiel 18:21-23)

Modlitba za obrácení hříšníka

Matko Ustavičné Pomoci, ty nejlépe znáš úžasnou cenu duše. Víš, že každá duše je vykoupena krví Tvého Božského Syna. Proto neodmítneš mou prosbu za obrácení ubohého hříšníka. Milosrdná Matko, Ty víš o jeho bídě, o jeho bezbožném životě. Nezapomínej, že jsi Útočiště hříšníků, že Bůh Ti dal moc obrátit i nejzatvrzelejšího člověka. Moje úpěnlivé prosby zůstávají v jeho srdci bez odezvy. Když nepomůžeš Ty, dobrotivá Panno, bude padat hlouběji a hlouběji do propasti. Vypros mu milost, která jím zatřese a přivede ho k Bohu. A kdyby bylo potřeba, pošli mu i nějaké soužení, aby šel do sebe, zamyslel se nad sebou a udělal konec žalostné cestě bez Boha a proti Bohu.

Nejlaskavější Orodovnice, Tys už obrátila mnoho hříšníků na úpěnlivé prosby jejich příbuzných a přátel. Ať Tě pohne i má modlitba. Obrať mého hříšníka! Maria, pomoz mi! Prosím Tě o to každou žilkou svého srdce. Matko milosrdenství, pomoz! Amen.