(hlavní ochránce karmelitánského řádu • slavnost 19. března)

 

 

 

Oslava svatého Josefa má biblické kořeny. Josef je posledním patriarchou, k němuž Bůh promlouval prostým a neokázalým způsobem prostřednictvím snů. (srov. Gn 28,12-14; Mt 1,20-24). Podobně jako starozákonní Josef (egyptský) i novozákonní Josef je muž přímý, věrný a spravedlivý (Mt 1,19), muž, kterému Bůh svěřil správu nad „svým domem". On spojuje Ježíše, Mesiáše a Krále, s davidovskou dynastií, která byla nositelkou zaslíbení (Mt 1,1-16; Lk 3,23-38). Josef, Snoubenec Panny Marie, pěstoun Ježíšův, ochránce a vůdce Svaté rodiny na útěku do Egypta i při jejím návratu rekapituluje cestu exodu izraelského národa (Gn 37; 50, 22-26; Mt 2,13-21).

Svatý Josef byl nejdříve uctíván ve východní církvi. Jedno z prvních svědectví o úctě v latinské církvi pochází ze 12. století a má ke Karmelu blízko zeměpisně: kostel, který zbudovali křižáci v Nazaretě, zasvětili sv. Josefovi. Z téže doby pocházejí i první zmínky o slavení svátku svatého Josefa 19. března. Později byly apoštoly této úcty zvláště řeholníci, např. františkán sv. Bernardin Sienský (1380-1444). V roce 1479 rozšířil papež Sixtus IV. slavení svátku sv. Josefa na celou církev a Řehoř XV. jej roku1621 prohlásil za svátek zasvěcený. V karmelitánském řádu je doložena liturgická oslava tohoto svatého patriarchy v 2. polovině 15. století. V roce 1479 napsal Arnold Bostius: „Lneme k němu zbožnou náklonností a slavnostněji jej uctíváme..."

Karmelitány přitahovalo Josefovo povolání k životu po boku Panny Marie a Ježíše: Josefa s Marií pojila čistá, duchovní snoubenecká láska a žili jen pro Ježíše. Karmelitáni také jako jedni z prvních zavedli oficium ke cti sv. Josefa. Úctu k tomuto světci šířili svým apoštolátem i příkladem – např. bl. Baptista Spagnoli (1447-1516), sv. Marie Magdalena de´ Pazzi (1566-1607). Velký vliv měla v tomto ohledu sv. Terezie od Ježíše (1515-1582), která ve svých spisech svědčí: „Už po několik let ho vždy prosím na jeho svátek o nějakou milost a vždycky jsem vyslyšena" (Život 6,7). Za hlavního ochránce karmelitánského řádu byl sv. Josef prohlášen generální kapitulou v roce 1680. Teprve mnohem později, roku 1870, jej papež Pius IX. prohlásil ochráncem celé církve. Slavnost sv. Josefa se slaví 19. března.

(Podle Joseph, Spouse of the Virgin Mary... a dalších pramenů zpracoval: Norbert Žuška, O.Carm., redakčně upraveno)

 

Převzato (včetně obrázku) z webu karmel.cz.