Terezie Benedikta od Kříže (Edith Stein / 1891-1942)

 

 

Když se dny stále více krátí, když začnou padat první sněhové vločky, vynořují se nesměle a tiše první vánoční myšlenky. Už z pouhého slova Vánoce vychází takové kouzlo, že se mu sotva které srdce může ubránit. I jinověrci a lidé bez víry, pro něž dávný příběh betlémského dítěte nic neznamená, se chystají na svátky a uvažují, jak by mohli tu či tam zažehnout paprsek radosti. Jakoby teplý proud lásky prochází celou zemí už týdny a měsíce předem.

Svátek lásky a radosti – to je hvězda, k níž směřují všichni v prvních měsících zimy. – Pro křesťana a zvlášť pro katolíka je to však ještě něco jiného. Jeho vede hvězda až k jeslím s dítětem, které přináší světu pokoj. V nesčetných líbezných obrazech nám to představuje křesťanské umění; zpívají o tom staré písně, z nichž zaznívá veškeré kouzlo dětství.

Kdo žije s církví, tomu zvony zvoucí na roráty, tomu adventní písně probouzejí v srdci svatou touhu; a pro koho je přístupná nevyčerpatelná studnice posvátné liturgie, u toho klepe den co den na dveře velký prorok Vtělení mocnými slovy výzvy a příslibu: „Rosu dejte nebesa shůry, jako déšť vydejte oblaka spravedlivého! Blízko už je Pán! Klaňme se mu! Přijď, Pane, a neprodlévej! – Jeruzaléme, jásej s velikou radostí, neboť k tobě přichází tvůj Spasitel!" Od 17. do 24. prosince volají velké antifony k Magnificat se svým počátečním „ó" (ó Moudrosti, ó Nejvyšší, ó Kořeni Jesse, ó Klíči Davidův, ó Počátku, ó Králi národů) stále toužebněji a naléhavěji své „přijď a osvoboď nás". A stále slibněji zaznívá: „Hle, vše se naplnilo" (o poslední adventní neděli); a konečně: „Dnes zvíte, že přijde Pán, a zítra spatříte jeho slávu".

Ano, když se večer rozzáří vánoční stromečky a vyměňují se dárky, tu se z duše dere nenaplněná touha a směřuje k jinému zářícímu světlu, až se rozezvučí zvony zvoucí na půlnoční a div Svaté noci se obnovuje na oltářích, vyzdobených světly a květinami: „A Slovo se stalo tělem." Nyní nadešel okamžik blaženého naplnění.

Převzato z knihy: Bl. Edith Stein, Vánoční tajemství

Zdroj: karmel.cz.