Maria-Eugen od Dítěte Ježíše (Grialou) OCD (1894-1967)

 

Když vstoupíme do kontaktu s Bohem (1), když je nastoleno spojení s Ním, pak probíhá skutečný rozhovor, skutečné sdílení. Bůh je oceán, Bůh je oheň, Bůh je pramen živé vody. Ano, Bůh je vše. A pokaždé, když se spojíme s Bohem, dotýkáme se tohoto oceánu, tohoto plamene, tohoto ohně. A proto z Něho čerpáme Jeho božství, proto může dojít k rozmnožení naší účasti na božském životě, tedy k rozmnožení Jeho milosti v nás.

Může se stát, že nebude vyslyšena nějaká naše konkrétní prosba – časná prosba, kterou jsme Bohu předložili. Zato však obdržíme něco mnohem většího, neboť při tomto doteku s Bohem budeme zbožštěni.

To tedy znamená modlit se. V podstatě jde o kontakt, o setkání s živým Bohem, který reaguje, který není ustrnulý a nehybný, nýbrž nejvýš živoucí; s Bohem, který se nechá pohnout, který se nám dává.

Dnem i nocí smíme úkonem víry vstupovat do Boha a přebývat v Něm. Všimněme si, že Boží dveře jsou stále otevřené, abychom mohli vstoupit prostřednictvím vnitřní modlitby. Bůh je stravující oheň, stále tryskající pramen, dobro, které se samo rozdává. Proto nyní záleží jen na nás, abychom se s Ním v každém okamžiku spojili úkonem víry a lásky, obnovili se v nitru a nadpřirozeně se obohatili.

(1) Doslova: Když pronikneme do Boha.

 

Maria-Eugen Grialou se narodil 1894 v Le Gua (jižní Francie). V deseti letech ztratil otce. V roce 1922 vstoupil na Karmel a o deset let později založil sekulární institut Notre Dame de Vie. V karmelitánském řádu zastával službu převora, generálního radního, apoštolského vizitátora a generálního vikáře. Napsal řadu knih o duchovním životě. Zemřel v roce 1967.

Převzato z knih:
Dich suchen Tag und Nacht
Editor: Michael Plattig a Elisabeth Hense, 2001
Grundkurs Spriritualität des Karmel
Editor: Michael Plattig a Elisabeth Hense, 2006
Přeložil: Norbert Žuška, OCarm.

Převzato z webu www.karmel.cz.