Sv. Jindřich de Ossó (1840-1896)

 


Myslet jako Ježíš Kristus,
cítit jako Ježíš Kristus,
milovat jako Ježíš Kristus,
konat Ježíš Kristus,
mluvit jako Ježíš Kristus,
říkat to, co Ježíš Kristus,
jedním slovem: celý náš život
připodobnit životu Krista.
 
Být křesťanem
totiž znamená být druhým Kristem.¨
aby se náš život přizpůsobil
životu Krista,
je nezbytné ho poznávat
a o něm rozjímat,
a to tak, že pronikneme
do jeho citů,
hnutí, tužeb a úmyslů,
abychom všechno dělali
v dokonalé jednotě s ním.
 
Kristus žil, jedl, spal, mluvil,
mlčel, býval na cestách a unavený,
odpočíval, míval hlad, žízeň
a snášel chudobu;
jedním slovem: pracoval,
trpěl a zemřel za nás,
pro naši spásu.
 
Ježíš je náš bratr, tělo z našeho těla,
krev z naší krve, kost z našich kostí.
 
Toto je můj Ježíš,
pravý, živý a osobní Bůh i šlověk,
který skutečně třicet tři let
žil na zemi
a rozmlouval s námi, lidmi.
Je tím, který kvůli naší spáse
sestoupil z nebe,
stal se člověkem, trpěl, zemřel,
vstal z mrtvých, vstoupil do nebe
a zůstává mezi námi
až do konce věků.
 
Budu tedy žít, jíst, spát, mluvit,
mlčet, pracovat, trpět
- a všechno to budu dělat
a snášet ve spojení s Ježíšem
- a jak by chtěl,
abych to dělal a trpěl i já…
kdo to tak dělá,
bude přetvořen v Ježíše
a spolu s apoštolem
bude moci říci:
„Nežiji už já,
ale žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20)