Maria byla plná Ducha Svatého. Jeho mocí počala Ježíše a skrze jeho moc žila každodenně svoje „fiat“.

Bez Ducha Svatého by se nikdy nebyla zcela podřídila vůli Boha Otce. Potřebovala sílu, aby mohla čelit krizi s Josefem, který se ji chystal propustit; sílu k rozhodnutí utéct do Egypta a žít tam jako uprchlice; sílu snášet utrpení, když se dvanáctiletý Ježíš ztratil v chrámě; sílu dát Ježíši požehnání, když ji opouštěl, aby začal veřejně působit.

A tak nám Maria může pomoci otevřít se úplnému přijetí Ducha Svatého a jeho síly. Kde je Maria, tam je i Duch.

Když Maria navštívila Alžbětu, naplnil tuto svatou ženu Duch Svatý a potvrdila, že Maria je matkou Spasitele. A Jan, ještě stále v lůně své matky, poskočil radostí… rovněž plný Ducha.

Když se Maria dostavila s malým Ježíšem do chrámu, prorok Simeon v ní poznal matku Mesiáše a veden Duchem Svatým zvolal: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka …“ (Lk 2,29–32). Po chvíli vstoupila do chrámu i prorokyně Anna, rovněž plná Ducha.

Všude, kde se objevuje Panna Maria, je i Duch Svatý. Kdo z lidí může lépe otevřít vaše srdce pro přijetí Ducha Svatého než Maria?


Převzato z webu kna.cz.