V listu Římanům se dočteme: „Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Řím 5,5).

Tak nám Duch dává lásku, kterou milujeme Boha. Protože nám ji dává, také ji uchová, což vyplývá z prvního listu Korinťanům: „Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch?“ (1 Kor 3,16). Když v nás uchovává lásku, budeme díky tomu zamilovaní do Boha.

Tak jako milovaná bytost zůstává v tom, kdo ji miluje, přebývají díky Duchu svatému Otec i Syn v nás. Svatý Jan proto v evangeliu píše: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“ (Jan 14,23). A ve svém prvním listě říká: „Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal“ (1 Jan 3,24).

Svatý Tomáš Akvinský říká: Bůh miluje nekonečnou láskou ty, z nichž učinil skrze Ducha svatého své přátele. Jen taková láska dokáže udělit takové dobro, jak říká Pán v knize Přísloví: „Já miluji ty, kdo milují mne“ (Př 8,17). Svatý Jan ve svém prvním listě (4,10) píše: „V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha (jako první), ale že on si zamiloval nás“ (tj. on dříve). Pokud tedy každá milovaná bytost přebývá v tom, kdo ji miluje, v síle Ducha svatého přebývá nejen Bůh v nás, ale také my jsme ponořeni v Bohu. „My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm“ (1 Jan 4,16).

K přátelství patří, že se přítel příteli svěří se svými tajemstvími, protože přátelství vytváří jednotu cítění a dvě srdce proměňuje v jedno. To, co svěřuji svému příteli, jako by ani neopustilo mé vlastní srdce. Proto mohl Pán říci svým učedníkům: „Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce“ (Jan 15,15). Duch svatý z nás činí Boží přátele a zjevuje lidem Boží tajemství. Působí, že jsme s Bohem jedno a Bůh se nám dává v našich prostých srdcích.

Vybráno z knihy Vedeni Duchem svatým, kterou vydaly Paulínky.