V křesťanské životní nauce, jak ji vytvořil například svatý Tomáš Akvinský, hrají mimořádnou roli dary Ducha Svatého.

 

Katechismus katolické církve se o nich zmiňuje jen stručně (KKC 1830-1831). Čím jsou zvláštní? Proč až ony propůjčují křesťanskému životu plnou životnost a dynamičnost?

Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové“ (Řím 8,14). Nechat se vést Duchem, žít a působit z jeho pohnutek - teprve to činí ze života „život v Kristu“.

Katechismus obsahuje dvě základní výpovědi: Dary Ducha svatého „jsou trvalé dispozice, které příznivě uzpůsobují člověka, aby byl ochoten jednat podle hnutí Ducha Svatého“ (KKC 1830), a „činí věřící ochotnými pohotově poslechnout božských vnuknutí“ (KKC 1831). Co to znamená?

Jednat správně mravně znamená řídit se rozumem, moudře zachovávat pravou míru. Dostali jsme od Boha svobodu, abychom si sami zvolili dobro. Bez svobody neexistuje ani odpovědnost, která opět vyžaduje vhled a prozíravost. Nyní se naše svoboda projevuje nejen v našich aktivních činech a působení, ale i v souhlasu s činy a působením Božím. Největším výrazem naší svobody je úmysl nechat se vést Bohem, odevzdat se jeho řízení.

Duchovní mistři rádi uvádějí názorný příklad:

Když držíme svůj život v rukou sami, je jako člun, v němž veslujeme vlastními silami; když přenecháme vedení Bohu, je náš život jako plachetnice, která s napjatými plachtami lehce klouže po hladině. Dary Ducha Svatého oživují zevnitř všechny naše schopnosti a činnosti silněji a lehčeji, než bychom to dokázali vlastním úsilím.

Toto působení darů – podle Izaiáše (Iz 11,2) je jich šest, v tradici církve sedm –  je často velmi zřetelné v životě prostých lidí. Člověk může získat studiem nebo životní zkušeností vědomosti a moudrost. Dar moudrosti nebo dar rady však znamená víc. Je to duchovní cit, „instinkt Ducha Svatého“ vidět věci a situace v Božím světle, a ne pouze v rozměru lidské moudrosti, V životě svatých vidíme, nakolik tento duchovní instinkt", tento cit pro Boží vůli, vynáší nad lidskou míru ctností ty, kteří se nechávají vést Duchem Božím.

Teprve dary Ducha Svatého působí dobrodružnost křesťanského života, kdy se překvapivá novost, čerstvost a životnost Ducha Svatého promítají i do těch nejnepatrnějších věcí všedního dne.

 

Převzato z knihy Morálka do kapsy