Každému z nás se na naší osobní cestě víry Bůh dává postupně poznat takový, jaký je. Právě tím nás osvobozuje od všech karikatur, kterými jsme Boha často deformovali.

Boží slovo má tu moc nám být v tomto směru velikou pomocí. Prožíváme „Rok víry“, který je příležitostí, abychom svoji víru očistili a prohloubili. Každý z nás si může sepsat takové osobní krédo, které mu pomůže uchovat si krásné okamžiky, kterým ho Pán oslovil v srdci a dal se mu více poznat takový, jaký ve skutečnosti je. Zde nabízíme pro inspiraci jednu takovou ukázku osobního vyznání víry, které vzniklo z modlitby nad Slovem Božím.

Věřím
- v Boha, který je bohatý v milosrdenství (Ef 2,4)
- v Boha, který je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný (Žl 145,8)
- v Boha, jehož věrnost a milosrdenství sahají až do oblak (Žl 57,11)
- v Boha, jehož milosrdenství jde z pokolení do pokolení (Lk 1,48)
- v Boha, jehož dobrotivost je nesmírná (Žl 31,20)
- v Boha, který je ke všem dobrotivý  (Žl 145,9)
- v Boha, jehož laskavost trvá po celý život (Žl 30,6)
- v Boha, jehož moudrost nelze vystihnout (Iz 40,28)
- v Boha, jehož slovo se vždycky splní (Ez 12,28)
- v Boha, který je světlo a není v něm žádná temnota (1Jan 1,5)
- v Boha, který má obrovskou sílu a úžasnou moc (Iz 40,26)
- v Boha, který všechno může (Mdr 13,23)
- v Boha, který slyší a odpovídá (Iz 30,19)
- v Boha, který není nikdy zemdlený a unavený (Iz 40,28)
- v Boha, kterému se nikdy nic nevymklo z rukou (Tob 13,2)
- v Boha, který je štědrý ke všem, kdo ho vzývají (Řím 10,12)
- v Boha, který od nikoho není daleko (Sk 17,27)
- v Boha, který sám dává všemu život (Sk 17,25)
- v Boha, který je Otec (Tob 13,4)
- v Boha, který je láska (1Jan 4,8.16)
- v Boha, který mě vede za ruku a opatruje mě (Iz 42,6)
- v Boha, který za mě dokončí zápas (Žl 57,3)
- v Boha, který je má skála a mé útočiště (Žl 62,7.9)
- v Boha, který slyší mé volání a uzdravuje mě (Žl 30,3)
- v Boha, který mi stále ukazuje cestu k životu (Žl 16,11)
- v Boha, který mi vlévá do duše naději (Žl 62,6)
- v Boha, který mě vyvádí z propastí (Žl 71,20)
- v Boha, který mě ukrývá (Žl 83,4)
- v Boha, který mi ukazuje cestu a stále na mě hledí jeho oči (Žl 32,8)
- v Boha, který mě obklopuje milosrdenstvím (Žl 32,10)
- v Boha, který mě zahrnuje útěchou (Žl 71,21)
- v Boha, jehož jednání je jen láska a věrnost (Žl 25,10)
- v Boha, který mě vytrhl z moci temnoty a převedl do svého království (Kol 1,13)
- v Boha, u něhož mohu mít útočiště a domov (Žl 91,9)
- v Boha, který mě uzdravuje ze všech nemocí a sytí mě dobrem (Žl 103,3)
- v Boha, který sám ode mě vzdaluje všechny moje nevěrnosti (Žl 103,12)
- v Boha, který mě nevydal smrti (Žl 118,18)
- v Boha, který chrání můj život (Žl 121,7)
- v Boha, který mě zná a ví o mě (Žl 139,1-2)
- v Boha, který zná mé srdce i můj neklid (Žl 139,23)
- v Boha, který mě těší jako matka (Iz 66,13)
- v Boha, který mě nese v náručí a hýčká na kolenou (Iz 66,12)
- v Boha, který mě vyslyší dřív, než k němu zavolám (Iz 65,24)
- v Boha, který po celé dny ke mě vztahuje své ruce (Iz 65,2)
- v Boha, který mě chrání pokojem (Iz 26,3)
- v Boha, který je mou záštitou a mým útočištěm (Iz 25,4)
- v Boha, který se mě vždy ujímá (Žl 27,10)
- v Boha, který mi pomáhá (Iz 41,13)
- v Boha, který se mi dává nalézt (Jer 29,14)
- v Boha, který mě pevně drží za ruku (Iz 41,13)
- v Boha, který mi dává odvahu (Iz 40,28)
- v Boha, který mi stírá slzy z tváře (Iz 25, 8)
- v Boha, který je mým štítem (Př 30,5)
- v Boha, který mě zemdlenému dává sílu (Iz 40,28)
- v Boha, který sám urovnává mou cestu (Iz 26,7)
- v Boha, který mě ospravedlňuje svou milostí (Řím 3,24)

- v Boha, který ke mně mluví (Oz 2,16)
- v Boha, který mě vyslýchá (Jer 29,12)
- v Boha, který se mi dává poznat (Gal 4,9)
- v Boha, který mi daruje život (1Jan 5,16)
- v Boha, který mě probudil k životu spolu s Kristem (Ef 2,4)

  - v Boha, který mi dává naději do budoucnosti (Jer 29,11)
- v Boha, který ve mně zůstává (Jan 15,4)
- v Boha, který mi dá vše, oč budu prosit ve jménu Ježíšově (Jan15,16)

- v Boha, v němž žiji, pohybuji se a jsem (Sk 17,28)
- v Boha, který mi spolu s Kristem daroval všechno (Řím 8,32)

  - v Boha, který mě už před stvořením světa vyvolil (Ef 1,4)
- v Boha, který mě zahrnul přebohatou milostí (Ef 1,8)
- v Boha, ke kterému smím přistupovat svobodně a s důvěrou (Ef 3,12)

- v Boha, který mě postaví před svou tvář (2Kor 4,14)
- v Boha, který mě povolal, abych žil spolu s ním (1Sol 5,10)
- v Boha, který mě povolává k pokoji (1Kor 7,15)
- v Boha, který mě nikdy neopouští a nikdy se mě nezřekne (Žid 13,5)
- v Boha, který mě odpouští hříchy a očišťuje mě od každé nepravosti (1Jan 1,9)

- v Boha, v jehož rukou je moje budoucnost (Žl 31,16)
- v Boha, který si mě vyryl do svých dlaní (Iz 49,16)
- v Boha, který má před sebou stále mé hradby (Iz 49,16)
- v Boha, který ke mě vztahuje ruce (Iz 65,2)
- v Boha, který své věrné opatruje (Žl 31,24)
- v Boha, který za mě nosí břímě (Žl 68,20)
- v Boha, který se dává poznat jako Otec (1Jan 2,14)
- v Boha, který je mým tatínkem (Řím 8,15)
- v Boha, který mě volá jménem (Iz 43,1)
- v Boha, který mě vykoupil (Iz 43,1)

- v Boha, v jehož očích jsem drahý a vzácný (Iz 43,4)
- v Boha, který si mě zamiloval (Iz 43,4; Řím 8,37;1Jan 4,10)
- v Boha, který mě miluje víc než moje matka (Sir 4,10)
- v Boha, který mě žárlivě miluje (2Moj 20,5; 34,14)
- v Boha, který si mě zamiloval z velké lásky (Ef 2,4)
- v Boha, který si mě pokládá na své srdce (Pís 8,6)