Mt 28,16-20: Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil.

Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!"

 

 

 
 
Více textů k přípravě na liturgii této neděle je zde.