Když přišel Ježíš do Kafarnaa, přistoupil k němu jeden setník s prosbou: »Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí.«

Ježíš mu řekl: »Přijdu a uzdravím ho.« Setník však odpověděl: »Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu: ‘jdi’, a jde, a jinému: ‘přijď ‘, a přijde, a svému služebníkovi: ‘udělej to’, a udělá to.« Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli: »Amen, pravím vám: Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám vám: Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem v nebeském království, ale synové království budou vyhnáni do temnot venku; tam bude pláč a skřípění zubů.« Setníkovi pak Ježíš řekl: »Jdi, a jak jsi uvěřil, tak ať se ti stane.« A služebník se v tu hodinu uzdravil.

(Záznam kázání na text evangelia během večera chval z kostela sv. Havla v Praze v prosinci 2014)

Ke stažení je zde.

Omluvte, prosíme, sníženou technickou kvalitu záznamu.