(pro soukromou potřebu věřících)

Smiluj se, Pane Bože, nade mnou, tvým služebníkem (tvou služebnicí). Vždyť pro množství úkladů jsem jako rozbitá nádoba. Vytrhni mě z rukou mých nepřátel a přijď mi na pomoc, abys mě jako ztracenou ovci hledal, nalezenou k sobě navrátil a navrácenou neopustil, abych se ti tak vždy ve všem líbil(a), neboť vím, že jsi mě mocně vykoupil. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Všemohoucí Bože, ty opuštěným dáváš milost bydlet ve svém domě a spoutaným dopřáváš šťastné vysvobození. Shlédni na mé soužení a povstaň mi na pomoc. Poraz, prosím, toho nejzákeřnějšího Nepřítele a po přemožení jeho přítomnosti mě naplň darem svobody a pokoje, abych tak mohl(a) svědčit a vyznávat, že jsi milostiplný a dáváš sílu svému lidu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, Stvořiteli a Obhájce lidského pokolení, ty jsi člověka učinil ke svému obrazu a milostí křtu jsi ho ještě obdivuhodněji obnovil. Shlédni na mě, svého služebníka (svou služebnici) a laskavě mě vyslyš: ať v mém srdci zazáří jas tvé slávy a zažene temnotu hrůzy, strachu a úzkosti, abych tě mohl(a) velebit spolu s bratry a sestrami ve tvé církvi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, Původce veškerého milosrdenství a vší dobroty, ty jsi chtěl, aby se tvůj Syn za nás obětoval na kříži, a tak zlomil moc Nepřítele nad námi; milostivě shlédni na mé ponížení a bolest, vždyť jsi mě ve křtu obnovil a přijal za svého syna (svou dceru). Prosím tě, zmař útok Zlého a naplň mě milostí svého požehnání. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, ty jsi chtěl, abych se skrze milost znovuzrození a adopce stal(a) synem (dcerou) světla; prosím tě, dej, aby mě nepohltily ďábelské temnoty, ale abych vždy setrval(a) v jasu té svobody, kterou jsem přijal(a) od tebe. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.