Kyrie, eleison.

Pane, náš Bože, všemocný a všemohoucí Vládce věků,
ty jsi stvořil všechno a všechno proměňuješ svou vůlí.
Ty jsi v Babylonu proměnil v rosu
oheň v peci sedmkrát více rozpálený než obvykle;
tys obklopil péčí a zachránil své tři svaté mladíky.
Jsi učitelem a lékařem svých duší.
Jsi spásou pro ty, kdo se k tobě utíkají.
Prosíme tě a žádáme,
abys zničil, vyhnal a donutil k útěku každou mocnost zlého ducha,
veškerou satanskou přítomnost a spiknutí,
veškerý škodlivý vliv a všechna kouzla
a úklady zlých a ničemných lidí, kteří škodí tvému služebníku (jméno).

Místo toho, aby mu ublížila závist a nepřejícnost,
uděl mu dostatek dober, ocenění a požehnání v životě i lásce.
Ty, Pane, který miluješ lidi,
vztáhni své silné paže, své vysoko zdvižené mocné rameno,
a přijď na pomoc; navštiv tento tvůj obraz
a pošli mu anděla míru, neporazitelného ochránce duše a těla,
který by odstranil a zahnal veškerou zlou moc
a všechen jed a prokletí škodících a závistivých lidí.
Každý, kdo zakusí tvou pomoc, ti s vděčností zpívá:
Pán je můj ochránce, nebudu se bát, co mi může udělat člověk,
nebudu se bát zlého, protože ty jsi se mnou.
Ty jsi můj Bůh, má síla, můj mocný Pán,
Pán pokoje, Otec budoucího věku.

Prosíme tě, Pane, náš Bože,
smiluj se nad svým obrazem a vysvoboď svého služebníka
ze všech škod nebo nebezpečí vyplývajících z magie,
ujmi se ho a ochraň od všeho zlého.
Na přímluvu požehnané a chvályhodné Paní, Matky Boží,
vždy Panny Marie, zářících archandělů a všech tvých svatých.
Amen.