Doporučení sv. Otce Pia: „Chceš-li žít v bázni Boží, když se zřekneš svých omylů, když se chceš smířit se svým Pánem, pak tě tvůj anděl povede k milostivým setkáním.

Bude ti vnukat, co ti je ke spáse a bude při tobě s překvapivými myšlenkami a vnuknutími.“

Modlitba k andělu strážnému

Můj anděle strážný, Bůh buď chválen, že ti mě svěřil ve své věčné moudrosti. Ať je Pán chválen za svou moc, s níž tě učinil spolupracovníkem své dobroty, své slávy a milosrdenství. Buď chválen za to, že mi tě postavil do služby své lásky. Děkuji ti, že mi stále stojíš po boku, děkuji ti za tvou oddanost, přízeň, spolehlivost a ochranu, kterou mi poskytuješ, za tvou stálost, s níž mě miluješ, a za věrnost, s níž mi sloužíš. Důvěřuji ti, že mě svou přítomností chráníš a přimlouváš se za mě.
Předkládej mé modlitby před Boha Otce, na jehož tvář stále hledíš. Svěřuji ti všechna svá předsevzetí, aby Boží milostí přinášela mnoho plodů.
 
Kráčej přede mnou, kráčej za mnou, kráčej mi po boku. Ochraňuj mne, dávej mi vnuknutí, dej, ať poznám Boží záměry a rozhodnutí. Pomoz mi je přijímat a za všech okolností uskutečňovat s „chytrostí hada a s prostotou holubice“ (srov. Mt 10,16).
Chraň mě před útoky Satana a jeho démonů. Pomáhej mi, abych obstál ve všech pokušeních proti víře a proti důvěře v božskou prozřetelnost, proti pokoře, čistotě, lásce k Bohu a bližním.
 
Svatý anděle strážný, očisti moji paměť, chraň ji před neuspořádanými a nebezpečnými představami, před svody přicházejícími skrze moje smysly, před klamavými úklady ďáblovými, které falšují můj úsudek, uspávají mé svědomí, a předkládají mi omyl jako pravdu a zlo jako dobro. Osvoboď mě od ducha pletichářství, roztržitosti, lenivosti a sebeuspokojení.
 
Očišťuj mé představy a obrazy, které ve mně vyvstávají; projasni světlo mého rozumu, dej mi svou neproměnlivou radostnost při všem, co na mě naléhá tváří v tvář tělesnému a mravnímu utrpení ve světě, které Bůh ve své prozřetelnosti připouští.
Přivol k tomu, že se budeš modlit se mnou nebo i místo mě tehdy, když jsem příliš zaměstnán nebo vyprahlý.
Anděle Boží, nakloň se ke mně, bojuj se mnou, abych stále žil v Božím pokoji a věrně stál ve službě Boží slávě. Skrze Krista, mého Spasitele. Amen.
 

(Jean Pliya, Prier comme un enfant de Roi, F.-X. de Guibert, s. 158-159)