Kéž nám žehná + a chrání nás
všemohoucí a milosrdný Bůh
Otec, Syn a Duch Svatý.

Pane Ježíši Kriste,
všemohoucí Králi nebe a země,
Synu Davidův, Ježíši Nazaretský,
za nás ukřižovaný, Synu živého Boha,
smiluj se nad tímto domem a chraň nás – jeho obyvatele.
Ať nás všude provází tvé slitování,
a Duch Svatý ať osvěcuje naše myšlenky a srdce
aby skrze nás všude působila tvá moc.
Ať vše, co se v tomto domě nachází,
ti, kteří do něj vstupují nebo ho opouštějí,
jsou požehnáni požehnáním Nejsvětější Trojice,
a chráněni před každým zlem,
aby se k nim nepřiblížilo žádné neštěstí.


Kéž je v tomto domě přítomno
svaté Ježíšovo jméno s devíti chóry andělů,
a obdaří ho svým pokojem.


Ať ho Panna Maria přikryje svým mateřským pláštěm.
Ať ho střeží svatí archandělé.
Ať jsou svatí apoštolové ochránci jeho majetku.
Ať ho utvrdí a upevní svatí evangelisté.
Kéž je Kristův kříž střechou tohoto domu.
Kéž jsou tři Kristovy hřeby jeho ochranou.
Kéž je Kristova koruna jeho štítem.
Kéž je svatá rána jeho Božského Srdce
útočištěm pro všechny jeho obyvatele.


Ježíši, Maria, Josefe, všichni naši svatí patronové
a andělé strážní, modlete se k Trojjedinému Bohu,
aby se rozhodl ochránit tento dům před blesky, ohněm,
krupobitím, hladem, záplavou, útoky zlých lidí, skandálem,
nevěrou, kacířstvím, dluhy a jakýmkoli neštěstím,
které ohrožuje duše nebo těla jeho obyvatel.


Kéž nám v tom pomáhá Nejsvětější Trojice:
Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. Amen.