Marii Martě Chambonové (1844-1907), laické sestře v klášteře Navštívení Panny Marie v Chambéry ve Francii, Pán Ježíš položil na srdce, aby obnovila pobožnost k jeho svatým ranám.

 

 

Řekl jí: „Vyvolil jsem tě, abys ve smutných dobách, v nichž žijete oživila pobožnost k mému hořkému utrpení.“ Potom jí ukázal své rány, v níž se měla učit číst jako v knize, a řekl jí: „Neodvracej oči od této knihy, naučíš se v ní více, než vědí největší učenci.“ Jindy jí Pán řekl: „Moje rány vás zachrání, ony zachrání svět. Tvou úlohou je pečovat o to, abych byl obzvláště v budoucnosti skrze své rány poznán a milován. Mnoho času uplyne, než se tato pobožnost rozšíří.“ Pán také Marii Martu vedl k tomu, aby vše, co sama koná, vkládala do Kristových ran, a tak svým činům dávala nekonečnou hodnotu: Má dcero, ponoř své skutky do mých ran, a nabudou ceny. Všechny vaše činy, i ty nejnepatrnější, nabývají nekonečné ceny, jsou-li ponořeny do mé Krve.“ 

Pobožnost ke svatým ranám se modlí buď na zvláštním růženci, který má šest částí po pěti kuličkách, nebo na normálním růženci. 

 

Úvod: 

Ó Ježíši, náš Božský Vykupiteli,

buď milostivý nám i celému světu 

a slituj se nad námi!

Bože svatý, silný a nesmrtelný,

smiluj se nad námi a nad celým světem! 

Můj Ježíši, voláme k Tobě

o milost a slitování v nebezpečí naší doby.

Přikryj nás svou předrahou Krví!

Věčný Otče, zapřísahám Tě

pro Krev Ježíše Krista, Tvého přemilého Syna, 

abys nám prokázal své milosrdenství. 

Amen.

 

Schéma desátku:

Věčný Otče,

obětuji Ti rány našeho Pána Ježíše Krista,

abys uzdravil rány našich duší. (1x)

Můj Ježíši, 

odpuštění a milosrdenství 

pro zásluhy Tvých svatých ran. (5x nebo 10x)


Závěr:

Věčný Otče,

obětuji Ti rány našeho Pána Ježíše Krista,

abys uzdravil rány našich duší. (3x)