Ježíši, který jako Dobrý pastýř
dlíš mezi námi v Nejsvětější svátosti,
sešli ze svého svatostánku
bohaté paprsky své milosti
na naše duchovní otce.

Dej jim všechny milosti,
které potřebují k svému
i našemu posvěcení.

Posiluj je,
aby věrně bděli nad svým stádem
nad nímž je Duch svatý ustanovil.

Žehnej jim,
když v modlitbě pozvedají
k tobě svá srdce,
žehnej jim,
když nám zvěstují tvé svaté slovo,
žehnej jim,
když v kněžském úřadě pracují
pro spásu nesmrtelných duší.

Učiň je podle svého srdce pastýři,
kteří žijí jen pro svůj svatý úřad,
abychom, až přijdeš soudit
pastýře i stáda,
byli jejich korunou a radostí
a oni aby dosáhli nevadnoucí koruny
života věčného.

Amen.