K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni.
A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku Pannu Marii,
tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu. 
 
Pro lásku, která tě pojila s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií a pro otcovskou lásku,
kterou jsi objímal Dítě Ježíše, pokorně prosíme: shlédni na dědictví,
které Ježíš Kristus svou krví vykoupil a přispěj nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou.
 
Pečlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, 
všechnu nákazu bludů a zkaženosti. Náš mocný ochránce, pomáhej nám z nebe v tomto boji 
s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň Boží 
církev proti úkladům nepřátel a každému protivenství. 
 
Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu svatě žili, zbožně zemřeli 
a dosáhli věčné blaženosti v nebi. Amen. 
(Lev XIII.)