Tato křížová cesta se konala v únoru 1977 v římském Koloseu za účasti papeže Pavla VI.

 

Úvod

Křížová cesta je cestou života. Kříž je středem tajemství spásy, přemíry Boží lásky, lásky Boha, který nás miloval tak, že nám daroval svého Syna. Když následujeme Krista, jdeme znovu cestou bolesti, která vrcholí v radosti, cestou ukřižování, které připravuje vzkříšení, cestou smrti, která se proměňuje v život.
Konejme tuto křížovou cestu ve společenství církve, v níž se neustále obnovuje mučednictví Mistra a Ženicha. Boží slovo, hlas světice, Terezie od Ježíše, a liturgická modlitba nám pomohou prožít milost tajemství pašijí.

Apoštol Petr říká:
Je to milost, jestliže někdo snáší bolest a trpí nezaslouženě s vědomím, že to od něho Bůh žádá. Jakápak by to byla sláva, kdybyste snášeli rány za to, že jste jednali špatně! Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. (1 Petr 2,19-21)

Text sv. Terezie:
Patříme-li mezi přátele Ukřižovaného, nemůže v tomto životě chybět kříž, i kdybychom se o to sebevíc snažili. Skutečný přítel, se kterým musíme počítat, je Bůh.
Je třeba se hned od počátku rozhodnout jít cestou kříže, neboť toto je cesta dokonalosti, kterou vytyčil náš Pán slovy: Vezmi svůj kříž a následuj mě. On je náš vzor, a kdo se řídí jeho radami s jediným úmyslem, aby ho uspokojil, nemusí se ničeho obávat. (Dopis 194; Život 15,13)

Modleme se:
Naplň nás, Pane, moudrostí kříže, abychom se plně sjednotili s tvým Synem a spolu s ním působili v církvi pro spásu světa. Skrze Krista, našeho Pána.

První zastavení
Ježíš odsouzen k smrti

K: Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě,
V: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Biblický text
Byl jsem jak krotký beránek, kterého vedou na porážku. Ani potuchy jsem neměl, že mi strojí úklady: „Zničme strom i s jeho mízou, vytněme jej ze země živých, ať není památky po jeho jméně!“ (Jer 11,19)
Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. (Mk 15,15)

Text sv. Terezie
Celý svět stojí v plamenech, dychtí po tom,aby ještě jednou odsoudili Ježíše Krista, zahrnují ho nesčetnými urážkami a snaží se zničit jeho církev.
Ach, Věčný Otče, tolikeré bičování a ukrutné bolesti nelze přehlížet. Je to možné, že musí vždycky platit tento svrchovaně nevinný Beránek? Už to nedopouštěj, Pane! Prosím tě pro to, jaký jsi, aby ses slitoval nad mnoha dušemi, které jdou do záhuby, a abys zachránil svou církev. Už nedopusť, aby se mezi křesťany zakořenilo tolik zlého. (Cesta 1,5; 3,8.9)

Druhé zastavení
Ježíš přijímá kříž

K: Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě,
V: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Biblický text
On nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha ztrestaného a ztýraného. On však byl proboden pro naše nepravosti, rozdrcen pro naše zločiny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily. (Iz 53,4-5)
Vzali tedy Ježíše. On sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. (Jan 19,17)

Text sv. Terezie
Cestu kříže vyhradil Bůh pro své vyvolené; čím víc je miluje, tím více trápení na ně sesílá. Odměnou za všechna trápení je Boží láska. Kdo by je tedy nemiloval za tak drahocennou cenu? (Cesta 18,1; Dopis)

Třetí zastavení
Ježíš poprvé padá pod křížem

K: Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě,
V: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Biblický text
Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. (Iz 50,6)
Amen, amen, říkám vám: nepadne-li pšeničné zrno do země a neodumře, zůstane samo, odumře-li však, přinese hojný užitek. (Jan 12,24)

Text sv. Terezie
Kristus je vždy nejlepší přítel a je naším velkým společníkem, neboť vidíme, že je člověk jako my, že je podroben týmž slabostem a utrpení. Dokážeme si ho snadno představit.
Při přemýšlení o Kristu si máme připomínat lásku, jakou nám projevil, když nám udělil tolik milostí, a vroucí lásku Otce, který nám v něm dal důkaz, že jsme jeho, neboť láska volá po lásce. (Život 22,10.14)

Čtvrté zastavení
Ježíš se setkává s matkou

K: Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě,
V: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Biblický text
Nyní praví Hospodin, který si ze mě vytvořil služeníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, protože Bůh můj je mou silou. Řekl mi tedy: Nestačí, že jsi mým služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Dám tě národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země. (Iz 49,5-6)
Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: On je ustanoven k pádu a povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí. (Lk 2,34-53)

Text sv. Terezie
Život je dlouhý a plný trápení, je třeba stále přihlížet k tomu, jak je snášel Kristus. Být s dobrým Ježíšem a s jeho nejsvětější Matkou, to je příliš krásné. Líbí se mu, když tu a tam prožíváme spolu s ním i jeho trýzně. (6 Hrad 7,13)

Páté zastavení
Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž

K: Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě,
V: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Biblický text
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho; ale kdo ztratí svůj život pro mě a pro evangelium, zachrání ho. (Mk 8,34-35)
Když ho odváděli, zadrželi jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole, a vložili na něj kříž, aby ho nesl za Ježíšem. (Lk 23,26)

Text sv. Terezie
Jděme společně, Pane: půjdu, kamkoliv půjdeš ty.
Dcery, přijměte na sebe jeho kříž. Nevšímejte si toho, co se o vás říká. I kdybyste zakoply a padly jako On, nikdy se nevzdalujte od kříže, ani jej neopusťte. (Cesta 26,6.7)

Šesté zastavení
Veronika otírá Ježíši tvář

K: Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě,
V: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Biblický text
Neměl podoby ani krásy, aby upoutal náš pohled; neměl vzhled, abychom po něm zatoužili. Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený. (Iz 53,2-3)
Jeho zrádce s nimi smluvil znamení: „Koho políbím, ten to je; toho se chopte a obezřetně ho odveďte.“ A když přišel, hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: „Mistře!“ a políbil ho. (Mk 14,44-45)

Text sv. Terezie
Když pak duše myslí na Pána, zabývá se jeho životem a jeho utrpením, připomíná si jeho líbeznou a nezměrně krásnou tvář a zakouší závratnou útěchu. Je to milá vzpomínka, jež hodně potěší a posílí. Jeho obraz se může vrýt do paměti tak živě, že nemůže být smazán až do dne, kdy se jím duše bude těšit bez konce. (6 Hrad 9,14.3)

Sedmé zastavení
Ježíš podruhé padá

K: Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě,
V: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Biblický text
Byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý šel svou vlastní cestou. Hospodin na něj uvalil vinu nás všech. (Iz 53,5-6)
Trochu poodešel, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ (Mt 26,39)

Text sv. Terezie
Tento náš Pán vidí tak rád, že ho milujeme a vyhledáváme jeho společnost, že nás nepřestává tu a tam volat, abychom šli k němu. Obejměte kříž, který nesl Ježíš na ramenou, a přesvědčte se, že máte dělat jen to. Ta, která z lásky k němu dokáže trpět víc, ať trpí, a bude nejšťastnější. (2 Hrad 2.7)

Osmé zastavení
Ježíš utěšuje jeruzalémské ženy

K: Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě,
V: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Biblický text
Na co si člověk může naříkat? Ať si naříká na své hříchy! Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu. (Pláč 3,39-40)
Za ním šel velký zástup lidu a ženy, které nad ním naříkaly a plakaly. Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Jeruzalémské dcery, neplačte nade mnou! Spíše nad sebou plačte a nad svými dětmi.“ (Lk 23,27-28)

Text sv. Terezie
Budete-li zkormoucené a ztrápené, zahleďte se na něho, jak jde do Olivetské zahrady, jak je uvázán u sloupu a je tak opuštěný, že ho můžete, hned ta, hned ona, těšit. Anebo se na něho zahleďte, jak nese kříž na svých ramenou, když mu nedovolí ani vydechnout. A tehdy se na vás podívá oněma krásnýma očima, plnýma soucitu a slz; zpomene na své bolesti, aby vás utěšoval ve vašem trápení, jen když vy na něho budete hledět. (Cesta 26,5)

Deváté zastavení
Ježíš padá potřetí

K: Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě,
V: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Biblický text
Popatřte a hleďte, je-li jaká bolest jako bolest moje, ta, která mi byla způsobena, jíž mě zarmoutil Hospodin v den svého planoucího hněvu. (Pláč 1,12)
Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem; a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť moje jho netlačí a mé břemeno netíží. (Mt 11,29-30)

Text sv. Terezie
Všichni musí nést své vlastní kříže, i když jsou různě těžké. Touto cestou kráčel Kristus a stejně musí žít všichni, kdo ho chtějí následovat, nechtějí-li zbloudit. Avšak požehnané kříže, za které dostáváme už v tomto životě tak vrchovatou odměnu. (Život 11,5)

Desáté zastavení
Ježíš vysvlečen ze šatů

K: Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě,
V: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Biblický text
Proč je červený tvůj oděv, tvůj šat jak toho, kdo šlape v lisu? V lisu jsem šlapal sám, z národů nebyl se mnou nikdo. Rozšlapal jsem je ve svém hněvu, ve své nevoli jsem je zdeptal, až mi jejich krev stříkala na šaty a potřísnil jsem celý svůj oděv. (Iz 63,2-3)
Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Jeho šaty si rozdělili losem. (Lk 23,34)

Text sv. Terezie
Je Boží vůle, aby v tomto životě nikdy nechyběla soužení a pokušení všeho druhu, aby Pán prověřil ty, kdo ho milují, jestli dokáží pít jeho kalich a nést jeho kříž. Chci trpět, Pane, protože i tys trpěl. Ať se na mně vždy naplní tvá vůle! (Život 11,11.12)

Jedenácté zastavení
Ježíš přibit na kříž

K: Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě,
V: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Biblický text
Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa jako beránek, vedený na porážku; jak ovce, která mlčí před střihači, neotevřel svá ústa.Odstraněn byl soužením a nespravedlivým soudem. Kdo se stará o jeho právo? Vyrván byl ze země živých, pro zločin svého lidu byl ubit k smrti. (Iz 53,7-8)
Bylo devět hodin dopoledne, když ho ukřiovali. Zároveň s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici, druhého po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili, potřásali hlavou a říkali: „Hleďme, chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho znovu vystavět! Zachraň sám sebe a sestup z kříže!“ (Mk 15,25-27.29-30)

Text sv. Terezie
Víte, co to znamená být opravdu duchovní? To znamená stát se Božími otroky poznačenými jeho železem, totiž křížem, takže je může prodat, jak se prodávají otroci ve světě, neboť tak byl prodán i on. Nemějte strach učinit toto pevné rozhodnutí, mnoho tím získáte. (7 Hrad 4,8)

Dvanácté zastavení
Ježíš umírá na kříži

K: Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě,
V: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Biblický text
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko jsi od mých proseb, od mého hlasitého nářku. Já však jsem červ, a ne člověk, na pohanu lidem, na potupu chátře. Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, šklebí rty, pokyvují hlavou: spoléhal na Hospodina, ať ho zachrání, má-li ho rád. Obkličuje mě smečka psů, tlupa zlosynů mě svírá; probodli mi ruce i nohy, spočítat mohu všechny své kosti. Zevlují, pasou se pohledem na mě. (Ž 22,1.7-8.17-18)
Když bylo dvanáct hodin, nastala tma po celém kraji až do tří odpojedne. Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ To je v překladu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil,“ Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled. (Mk 15,33-34.37)

Text sv. Terezie
Upřete svůj pohled na Ukřižovaného a všechno bude pro vás snadné. Jestliže nám Pán dokázal svou lásku tak velkými skutky a tak hronými mukami, proč ho chceme uspokojit pouze slovy? (7 Hrad 4,8)

Třinácté zastavení
Ježíš sňat z kříže

K: Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě,
V: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Biblický text
Jaké svědectví o tobě vydám, k čemu tě připodobním, jeruzalémská dcero? K čemu tě přirovnám, čím tě potěším, panno, dcero siónská, Tvá těžká rána je veliká jak moře, kdo tě uzdraví? (Pláč 2,13)
Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří s ním byli ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před Židy jen tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a Pilát mu to dovolil. Přišel tedy a sňal jeho tělo. (Jan 19,32-34.38)

Text sv. Terezie
Bůh nám nemůže prokázat větší přízeň, než že nám dá žít tak, abychom napodobovaly život jaho milovaného syna; proto posílí naši slabost, abychom ho následovaly v mnoha utrpeních. Víc vytrpěli ti, kteří se víc přiblížili k našemu Pánu Ježíši Kristu. Zamyslete se nad tím, co vytrpěla jeho nejsvětější Matka. (7 Hrad 4,4.5)

Čtrnácté zastavení
Ježíš uložen do hrobu

K: Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě,
V: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Biblický text
Po útrapách se jeho duše nasytila světlem a spočinul v Jeruzalémě, na místě pokoje. Můj spravedlivý služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny. Proto mu udělím mnohé a s reky rozdělí kořist proto, že sám sebe vydal na smrt, že se dal přičíst ke zločincům, když nesl hřích mnohých a prosil za viníky. (Iz 53,11-12)
Josef vzal tělo, zavinul ho do čistého lněného plátna a uložil ho do své nové hrobky, kterou si dal vytesat ve skále. Marie Magdalská a druhá Marie přitom seděly naproti hrobu. (Mt 27,59-16)

Text sv. Terezie
Můj Pane a mé Dobro! Jak to, že chceš, aby člověk miloval tak nešťastný život? Jedině pro naději, že jej ztratíme z lásky k tobě nebo že jej strávíme celý ve tvé službě. Neboť žít bez tebe není nic jiného než tisíckrát umírat. (3 Hrad 1,2)

 

Převzato z webu bosekarmelitky.cz