Modlitba sv. Efréma Syrského (+373)
Zdrávas, písni cherubínů a chválo andělů.
Zdrávas, pokoji a radosti lidského pokolení.
Zdrávas, zahrado rozkoše, zdrávas, strome života.
Zdrávas, hradbo věřících a přístave ztroskotanců.
Zdrávas, volání Adamovo, zdrávas Evino vykoupení.
Zdrávas, prameni milosti a nesmrtelnosti.
Zdrávas, chráme nejsvětější, zdrávas trůnu Páně.
Zdrávas, čistá, která jsi rozšlápla hlavu draka a svrhla ho do propasti.
Zdrávas, útočiště zarmoucených, zdrávas, vykoupení z prokletí.
Zdrávas, Matko Krista, Syna živého Boha,
jemuž patří sláva, čest, klanění a chvála
nyní i vždycky a všude a na věky věků. Amen.

Neporušená, neposkvrněná,
veskrze čistá Panno a Rodičko Boží Maria,
Královno všech,
naděje zoufalých,
světější serafů,
neskonale vznešenější všech vojů andělských,
koruno panen,
vítězství mučedníků,
kázání apoštolů,
slávo proroků,
naděje patriarchů,
radosti všech svatých,
hořící keři,
zázračně kvetoucí ratolesti Áronova:
tys zrodila Boha a člověka,
tys byla Pannou před jeho narozením,
při něm i po něm.
Skrze tebe smířeni jsme s Kristem,
naším Bohem a tvým Synem.
Tys vysvobození zajatých,
ty ses ujala opuštěných.
Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko,
pod křídly své slitovnosti a dobrotivosti
chraň a opatruj nás vždycky.
Nemáme naděje leč v tobě, nejčistší Panno.
Již v náručí mateřském jsme byli tobě oddáni
a tvými svěřenci nazváni.
Cele stojíme pod tvou ochranou a záštitou,
Proto se k tobě utíkáme a vzýváme tě,
aby nás tvůj Syn nevyťal jako neúrodný fík.
Učiň mne, svého služebníka,
hodným tebe chválit, přesvatá Panno,
a spolu s andělem tě zdravit:
Zdrávas Maria, milosti plná,
mezi ženami tys jediná blahoslavená;
zdrávas, klíči nebeského ráje,
zdrávas, zářivá hvězdo,
ze které nám vzešel Kristus,
dárce života,
jenž s Otcem a Duchem svatým
kraluje na věky věků.