Milosrdný Bože, pohleď z trůnu tvé slávy
na ubohé duše trpící v očistci.
Pohlédni na jejich tresty a muka,
které snášejí, a na slzy,
které před tebou vylévají.
Vyslyš jejich prosby a sténání,
kterými k tobě volají o milosrdenství.
Smiluj se nad nimi a odpusť jim hříchy.
Vzpomeň si, nejlaskavější Otče, na muka,
která tvůj Syn za ně podstoupil.
Vzpomeň si na přesvatou krev,
kterou za ně prolil.
Vzpomeň si na jeho hořkou smrt,
kterou pro ně podstoupil,
a smiluj se nad nimi.
Za všechna jejich provinění,
kterých se kdykoli dopustily,
ti obětují svatý život a všechny skutky
tvého milovaného Syna.
Za nedbalost spáchanou v tvé svaté službě
ti obětuji jeho horoucí touhu.
Za opuštění dobrých a spasitelných věcí
ti obětuji nekonečné zásluhy tvého Syna.
Za všechny křivdy, jaké jsi od nich zakusil,
ti obětuji vše,
co ti kdykoli prokázaly dobrého.
Nakonec za všechna muka, která musí trpět,
ti obětuji všechno pokání, posty, bdění, modlitby,
práce, bolesti, krev a rány, muka
a nevinnou smrt, kterou z nesmírné lásky
za nás trpěl tvůj nejmilejší Syn.
Prosím tě, abys přijal tyto milované duše
do štěstí ráje, aby tě tam velebily navěky.
Amen.

Text modlitby převzat z Modlitby za umírající a zemřelé.