Úvodní modlitba
Prosíme Tě, Bože, abychom s upřímnou vírou přijali a naplnili Tvou vůli. Ať odložíme starý způsob života a přilneme ke Kristu statečnou vírou, pevnou nadějí a vytrvalou láskou. Ať věrně žijeme z Tvého slova jako Maria, aby celý náš život byl chválou a oslavou Tvého nekonečného milosrdenství. A pod ochranou této naší Matky ať bezpečně dojdeme k Tobě.
Skrze Krista, našeho Pána.

1. den – 29. 11.
„Neboj se Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha...“
Bože, Otče, chválíme Tě a děkujeme Ti za Pannu Marii, ona je tvá pokorná služebnice, z úst Gabrielových přijala poselství a ve svém panenském lůně počala Knížete pokoje, tvého Syna Ježíše Krista.
Ona je Pannou, která naslouchá,s radostí přijímá tvá slova, uchovává je ve svém srdci a rozvažuje o nich.
Je Pannou, která se modlí, Pannou pokornou a poslušnou.
Prosíme Tě, dej, abychom tak jako ona s upřím­nou vírou přijímali a plnili tvou vůli s nadějí, že se i na nás dovrší dílo tvé spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.

2. den
– 30. 11.
„Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní...“
Náš dobrý Otče, chválíme Tě a děkujeme Ti za Pannu Marii, ona je dcera Adamova a svou nevinou napravila vinu pramatky Evy, vírou patří k potomstvu Abraháma a vírou také počala z Ducha svatého, vyrostla jako prut z kořene Jesse a z ní vypučel květ, náš Pán Ježíš Kristus.
V Něm se nám ukázala tvá věrnost, v Něm jsi naplnil slib daný Izraeli i touhu vloženou do srdce všech lidí.
Pomáhej nám, ať odložíme starý způsob života, který vede ke hříchu, celým srdcem přilneme k novému učení evangelia a věrně zachováváme nové přikázání lásky.
Skrze Krista, našeho Pána.

3. den
– 1. 12.
„Vždyť u Boha není nic nemožného...“
Bože Otče, chválíme Tě a děkujeme Ti, žes nám dal Pannu Marii jako příklad naděje ve spásu, neboť tvá pokorná služebnice vložila všechnu svou naději v Tebe.
Ona s nadějí přijala a s vírou počala slíbeného Vykupitele, s účinnou láskou se dala do služeb jeho díla a stala se matkou všech živých.
Na ní se projevily účinky jeho vykoupení, je sestrou všech Adamových synů, kteří na své cestě k plné svobodě pozvedají svůj zrak k ní jako k bezpečnému znamení naděje a útěchy, dokud slavně nezasvitne den spásy.
Dej, ať ti, kdo ztratili chuť k životu, najdou u ní útočiště, útěchu a posilu, a ať se vzmuží srdce těch, jejichž naděje ve spásu ochabuje.
Skrze Krista, našeho Pána.

4. den
– 2. 12.
„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova...“
Bože Otče, chválíme Tě za slavnou Pannu Ma­rii, právem ji nazýváme blahoslavenou, neboť ve svém čistém lůně nosila tvého Syna, ale ještě mnohem větší chválu si zaslouží proto, že se stala učednicí vtěleného Slova, usilovně hledala tvou vůli a věrně ji plnila.
Ona nám dala příklad života zasvěceného tvé službě.
Považovala se za tvou pokornou služebnici a tys ji učinil slavnou královnou, pečuje o nás s mateřskou láskou a dobrotivě se za nás přimlouvá u tvého Syna.
Dej, ať i my přilneme ke Kristu pevnou vírou a vydáváme mu svědectví celým svým životem.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

5. den – 3. 12.
„Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého...“
Bože Otče, chválíme Tě a děkujeme Ti, žes nám dal Pannu Marii za matku, ona se stala prvotinou tvého nového lidu.
Ona, počatá bez poskvrny hříchu a naplněná hojnými dary tvé milosti, je vpravdě žena nová a první učednice nového zákona,
žena radující se, že ti může sloužit,
žena blahoslavená pro svou víru,
požehnaná mezi ženami
a mezi pokornými vyvýšená.
Dej, abychom i my zde na zemi žili skrytým životem ve spojení s Kristem a pod ochranou Panny Marie šťastně došli do věčného domova.
Skrze Krista, našeho Pána.

6. den – 4. 12.
„Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána...“
Všemohoucí věčný Bože, Tys nám dal blahoslavenou Pannu Marii jako Matku a ochránkyni naší víry,
ona s vírou počala svého Syna,
s vírou očekávala jeho vzkříšení,
v pevné víře vyhlížela den světla a života,
kdy měla skončit moc smrti
a celý svět měl zajásat radostí.
Ona totiž ani nepodlehla nákaze dědičného hříchu, ani nedošla zkázy v hrobě,
zůstala neporušená ve svém panenství
a stala se nádhernou svatební komnatou,
z níž vychází Kristus, světlo národů a Ženich církve.
Na její přímluvu nám pomáhej,
abychom byli stateční ve víře, pevní v naději
a vytrvalí v lásce. Skrze Krista, našeho Pána.

7. den
– 5. 12.
„Velebí má duše Pána, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici...“
Bože Otče, Tys dal Neposkvrněnou Pannu Marii za matku a pomocnici křesťanského lidu, aby pod její ochranou neohroženě bojoval boj víry, bezpečně kráčel v bouřích tohoto světa, až do chvíle, kdy s radostí dojde do nebeské vlasti.
Ona nás, své děti přitahuje svým příkladem k důslednému uskutečňování dokonalé lásky, ona je vzorem života podle evangelia,
učí nás svou myslí tebe nade všechno milovat,
radostně tě chválit a velebit
a svým srdcem horlivě sloužit svým bratřím.
Veď svou církev, ať se věnuje tvé oslavě a službě všem lidem, aby byla pro všechny znamením tvé lásky.
Skrze Krista, našeho Pána.

8. den
– 6. 12.
„Veliké věci mi učinil ten, který je mocný, jeho jméno je svaté...“
Děkujeme Ti a chválíme Tě, náš Nebeský Otče,
neboť tys vykonal v Matce svého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista, veliké věci
a ani v nás nepřestáváš konat skrze ni dílo spásy.
Ona podle tvé vůle zastává v církvi úkol matky
a je věrnou rozdavatelkou tvé milosti,
jejími slovy nás povzbuzuješ,
jejím příkladem nás vedeš k následování Krista
a na její přímluvu se nad námi smilováváš.
Dej, ať usilujeme o všechno, co je ušlechtilé a správné a dojdeme k tobě,
prameni veškeré krásy a původci svaté lásky.
Skrze Krista, našeho Pána.

9. den – 7. 12.
„A Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí...“
Všemohoucí Otče, děkujeme Ti za Neposkvrněnou Pannu Marii,
ona je královna milostivá, sama dobře poznala tvé milosrdenství, ujímá se těch, kdo se k ní utíkají a naslouchá všem, kdo k ní ve svých nesnázích volají o pomoc.
Ona je matka milosrdenství, vždy ochotná vyslyšet prosby svých dětí, vyprosit jim milost a dosáhnout pro ně odpuštění hříchů.
Ona je prostřednice milostí, nepřestává za nás prosit svého Syna, aby obohatil svou milostí naši chudobu a svou mocí posilnil naši slabost.
Dej, ať na její přímluvu zakoušíme tvou dobrotu a tvé nezměrné milosrdenství na zemi a dosáhneme věčné slávy v nebi.
Skrze Krista, našeho Pána.

(Pro soukromou pobožnost na základě liturgických textů sestavily Bosé karmelitky z Dačic.)