Z koptické liturgie (5. stol.)

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, jediného Boha, budu zpívat chválu naší Královně, panenské Boží Matce Marii, jíž přednášejí a budou přednášet modlitby a prosby vyznavači jejího Syna na věky věků. Amen.

Budeš se nazývat Nejmilejší,
požehnaná mezi ženami,
stánek, velesvatyně,
archa ze zlata nejčistšího.
Oroduj za nás, ó Nejsvětější.
Ty jsi zlatá schrána,
v níž byla uchovávána mana,
chléb, který sestoupil z nebe
a daroval život veškerému světu.

Předobrazovala tě svítilna,
neboť jsi nám zrodila světlo světa,
světlo ze světla,
Boha z pravého Boha,
jenž beze změny v tobě zůstával
a člověkem se stal
a příchodem svým světlo přinesl všem,
kdo přebývali v temnotách a stínu smrti,
a uvedl naše nohy na cestu pokoje,
podle tajemných úradků své nekonečné moudrosti.

Zahrado rozkoše,
kterou Bůh připravil svým svatým dříve,
než byl stvořen vesmír,
ráji blaha a radosti,
od cherubů a serafů hlídaný,
z nichž jeden tě navštívil a řekl:
„Požehnaná ty mezi ženami,
ze které světlo světa se narodí.“

Tys vpravdě sláva pokolení našeho,
ty nám svou přímluvou vyprošuješ u Boha život;
oroduj za nás u Pána našeho Ježíše Krista,
aby nás v pravé víře utvrdil,
milosrdenství své nám udělil
a hříchy nám odpustil.

V tobě je koruna naší slávy,
začátek naší spásy,
základ našeho ospravedlnění,
protože jsi Matka Boží, Matka Slova,
jež se stalo člověkem pro naše spasení.

Veliká je sláva tvého panenství!
Tys poklad, jejž Josef získal
a našel v něm drahocenou perlu,
našeho Spasitele Ježíše Krista,
jehož jsi zrodila světu.

Raduj se, Bohorodičko, radosti andělů!
Raduj se, od proroků předpověděná!
Raduj se, kterás od anděla přijala poselství radosti celému světu!
Raduj se, Rodičko toho, jenž stvořil vesmír!
Tvoji důstojnost nelze vylíčit.

Bůh sám si tě zvolil a přebýval v tobě,
ten, který přebývá ve světle,
k němuž nemají přístup žádné temnoty.
Po devět měsíců v lůně tvém prodléval,
Neviditelný a Nepochopitelný,
a tys ho zrodila, Maria, ustavičná Panno.

Který jazyk tě oslaví podle zásluhy,
panenská Matko věčného Slova?
Ty ses stala trůnem toho, který trůní nad cheruby.
Veškeré nebeské zástupy volají:
„Požehnaná jsi, tys nebe na zemi, tys hvězda čistá.“

Otec pohlédl z nebe a nevida tobě rovné,
Syna svého ti poslal.
Všichni králové země budou kráčet ve tvém světle,
a národy pospějí k jasu, jenž zazářil z tebe;
ty jsi totiž schrána jednoho z Trojice,
příbytek toho, jenž je radostí všech svatých.
Zdráva buď, Panno, hořící keři
nestrávený plamenem božství, jež v tobě dlelo;

Ten, jenž nemá počátek, v tobě být začal;
Ten, jenž byl neznámý, skrze tebe byl poznán;
Ten, jenž byl dříve neviditelný, skrze tebe byl spatřen.
Syn Boha živého člověkem se stal,
Ježíš Kristus, Syn živého Boha,
jemuž se klaníme
a jehož slavíme
na věky věků. Amen.