Z řecké liturgie I.


Křesťanský východ je plný pokladů. Stojí za to ho objevovat třeba skrze modlitby, jež jsou plné vznešené teologie i hloubky lidského srdce.
 

Pojďte, věřící národové.
Neposkvrněné Početí Matky Boží chvalozpěvy slavme:
Pannu Neposkvrněnou,
skrze niž požehnání zasvitlo lidskému rodu,
pojďte, s plesáním zvelebujme.
Konec vyhnanství
a naděje života jest nám v ní dána;
pojďte, zpívejme jí,
Početí její, zdroj spásy,
ať velebí každý jazyk na zemi i v nebi.
Drahocenným darem je dnes obdařena chudičká země;
pojďte, plesejme,
veškeré tvorstvo nechť se dnes raduje
z přesvatého Početí vyvolené Panny.
Poklady radostí se nám dnes otvírají,
příval staré kletby je zastaven;
radost nám přináší ta,
kterou již do věků předurčil Pán,
aby byla rozkoší lidstva.
Na kmenu lidského pokolení, neúrodném a suchém,
prvotiny svatosti vypučely,
Panna Neposkvrněná,
a s ní dána jest zvěst,
že květy všech ctností
co nevidět pokryjí vyprahlou zemi.
Přesvatá Panno, tvé Neposkvrněné početí
přineslo záruku obnovy lidstvu;
Tvůrci zasnoubena ještě před zrozením,
stala ses příčinou vší hojnosti a všeho dobra.
Ať dnes tvorstvo slaví v radostném plesu přesvatý den;
stárnoucí svět uslyšel zvěst spásy a omládl,
protože spatřil naplnění všech Božích zaslíbení.
Neposkvrněná Panno, tvé Početí naplnilo všechno světlem a milostí;
pramatka naše se s námi raduje,
když vidí tebe, Matku života,
jež její potomstvo ze zkázy pozvedneš.