(Akathistos, Akafist) zesnutí Bohorodičky

 

Akatist

My, tvoji služebníci, přicházíme k tobě, Bohorodičko, která jsi vystoupila ze země k nebesům, s radostnou písní k tvému slavnému zesnutí. Tys byla vyvolena ze všech lidských pokolení, aby ses stala Boží Matkou. Ty jsi zvítězila nad smrtí, proto i nás uchraň všech smrtelných úzkostí, abychom ti mohli zpívat: buď pozdravena milostiplná, ve svém zesnutí jsi nás neopustila.

Vznešený anděl byl poslán k Bohorodičce, aby jí oznámil, že se přiblížil čas jejího pokojného odchodu z tohoto světa, kdy má vystoupit ke svému Synu a Bohu. Bělostně zazářil, stanul před ni a takto ji oslovil:

Buď pozdravena, nejšťastnější Královská Matko,
buď pozdravena, královno nebe, Matko Boha a Pána nebe i země.
Buď pozdravena, vyznamenaná vznešeným příchodem tvého Syna a Boha k tobě,
buď pozdravena, vyvýšená zvěstováním tvého odchodu k Synu.
Buď pozdravena, ze všech rodů Bohem vyvolená,
buď pozdravena, svatá schránko Božího Slova.
Buď pozdravena, vyplnění prorocké předpovědi,
buď pozdravena, vznešená koruno apoštolů.
Buď pozdravena, sílo a moci králů,
buď pozdravena, ozdobo biskupů a dobro kněží.
Buď pozdravena, moudrých mnichů cesto k nebeskému království,
buď pozdravena, ty otvíráš rajské dveře křesťanskému lidu, který tě stále oslavuje.
Buď pozdravena milostiplná, ve svém zesnutí jsi nás neopustila.

Když viděli, neposkvrněná, církevní představitelé – nebeský zasvěcenec Dionýz, podivuhodný Jerotej a Timotej - jak se na Boží zásah slétá k tvému zesnutí ze všech končin země sbor apoštolů na nebeských oblacích, ve vší vznešenosti kněžství zazpívali Bohu: Aleluja!

Všichni nebeští duchové, vojevůdci andělských sborů, přišli se svým králem, který přijal do svých oživujících rukou duši své Matky. Petr se v slzách obrátil v síle své víry a zvolal:

Buď pozdravena, Matko Stvořitele světa, ty ze světa odcházíš,
buď pozdravena, prostornější než nebesa, ty do nebe vystupuješ.
Buď pozdravena, ty jsi svým odchodem posvětila všechny světové strany,
buď pozdravena, tys rozjásala nebešťany svým příchodem.
Buď pozdravena, ty jsi byla přijata do nádherného nebeského Jeruzaléma,
buď pozdravena, tys radostně vstoupila do chrámů nezbudovaných lidskýma rukama.
Buď pozdravena, královno cherubínů a serafínů,
buď pozdravena, vládkyně andělů i archandělů.
Buď pozdravena, útočiště a osvobození věřících,
buď pozdravena, pomocnice a ochránkyně svého dědictví.
Buď pozdravena, přímluvkyně u Boha za celý křesťanský svět,
buď pozdravena, dárkyně veškerého dobra.
Buď pozdravena milostiplná, ve svém zesnutí jsi nás neopustila.

Moc Nejvyššího uchopila v Indii Tomáše, kterému Boží prozřetelnost nedovolila, aby byl přítomen podivuhodnému zesnutí Boží Matky a stál u jejího hrobu. Když pak chtěl vidět zesnulou, pochopil, že byla vzata i s tělem na nebesa, uvěřil a takto o tom zazpíval: Aleluja!

Učedník, který se z úradku Boží prozřetelnosti nemohl s ostatními zúčastnit pohřebního průvodu, se zarmoutil. Když pak poznal její nesmrtelné zesnutí, zazpíval jí:

Buď pozdravena, ty jsi byla rukama svého Syna vzata ze země,
buď pozdravena, tys odešla vzhůru radovat se v jeho slávě.
Buď pozdravena, tebe doprovázely všechny andělské chóry,
buď pozdravena, tebe nad nebesa vynesli cherubíni.
Buď pozdravena, v nebeských branách tě opěvovaly odvěké mocnosti,
buď pozdravena, všemi nebešťany obstoupená a velebená.
Buď pozdravena, pozemské nebe pozvednuté k nebeskému domovu,
buď pozdravena, Boží trůne, povznesený ze země do nebeského království.
Buď pozdravena, naše přímluvkyně a mocná zastánkyně,
buď pozdravena, ty vedeš hříšníky ke spasení.
Buď pozdravena, královno křesťanů a po Bohu naděje nebeského Království,
buď pozdravena, matko Života a po Pánu naše naděje v život věčný.
Buď pozdravena milostiplná, ve svém zesnutí jsi nás neopustila.

Izraelita Antonius se srdcem plným nevěry viděl, jak apoštolové nesou k hrobu přečestné tělo Boží Matky. Proto se rozhodl, že nosítka převrátí. Když však byl náhle oslepen a jeho useknuté ruce zůstaly viset na nosítkách, vyznal s vírou Boží Matku a zazpíval Bohu: Aleluja!

Pastýři slyšeli anděly opěvovat příchod Krista mezi nás. Běželi k němu jako k Pastýři a divili se, že jako nevinný beránek přijímá potravu z Panny na jejím klíně. Oslavili ji svým zpěvem:

Buď pozdravena, Matko Beránka a Pastýře,
buď pozdravena, ohrado rozumných ovcí.
Buď pozdravena, záchrano před nepřáteli,
buď pozdravena, klíči od nebeských bran.
Buď pozdravena, skrze tebe se raduje se zemí nebe,
buď pozdravena, skrze tebe se s nebem veselí země.
Buď pozdravena, jsi věčným hlasem apoštolů,
buď pozdravena, jsi neporazitelná odvaha všech mučedníků.
Buď pozdravena, ty veliká oporo víry,
buď pozdravena, ty jasné poznání milosti.
Buď pozdravena, skrze tebe bylo oloupeno peklo,
buď pozdravena, skrze tebe jsme se oblékli v milost.
Buď pozdravena milostiplná, ve svém zesnutí jsi nás neopustila.

Mudrci spatřili hvězdu k Bohu směřující a šli za její září. Bezpečně jim svítila při hledání Mocného, Pána. Když došli k nedosažitelnému Bohu, radostně zvolali: Aleluja!

S údivem hleděli synové Chaldeje na Stvořitele člověka v mateřském náručí. Poznali v něm Pána, i když měl podobu služebníka. Ochotně mu odevzdali dary a takto Matku oslovili:

Buď pozdravena, Matko věčné Hvězdy,
buď pozdravena, záře tajemného dne.
Buď pozdravena, tys zhasla světlo klamu,
buď pozdravena, tys osvítila cestu k Trojjedinému Bohu.
Buď pozdravena, tyrana jsi svrhla z trůnu,
buď pozdravena, dalas nám Krista - laskavého Pána.
Buď pozdravena, osvobodila jsi nás z krutého zakletí,
buď pozdravena, odvrátila jsi nás od nečistých skutků.
Buď pozdravena, tys uhasila pověrčivý kult ohně,
buď pozdravena, tys zhasla plameny vášní ničivých.
Buď pozdravena, vedoucí k čistotě,
buď pozdravena, radosti lidského rodu.
Buď pozdravena milostiplná, ve svém zesnutí jsi nás neopustila.

Na zpáteční cestě se stali mudrci Božími kazateli. Naplnili tvé proroctví, Kriste, a všem hlásali tebe navzdory pošetilému Herodovi, který nedokázal zpívat Aleluja!

V Egyptě jsi, Pane, zazářil jako světlo pravdy a zahnal jsi temnotu lži. Tenkrát, Pane, Božská síla rozdrtila modly, lidé byli zachráněni a oslavovali Matku Boží: Buď pozdravena, ty vedeš lidi cestou proti zlu; buď pozdravena, ty ničíš brány temných pekel.

Buď pozdravena, tys pošlapala klam a blud,
buď pozdravena, tys odhalila podvod modly.
Buď pozdravena, jsi moře pohlcující faraóna,
buď pozdravena, jsi skála, jež dá napít žíznivým.
Buď pozdravena, ohnivý sloupe, který svítíš v temnotách,
buď pozdravena, záchrano světa, jsi širší než oblaka.
Buď pozdravena, ty dáváš nebeskou manu,
buď pozdravena, ty dáváš svaté opojení.
Buď pozdravena, země zaslíbení,
buď pozdravena, prameni mléka a medu.
Buď pozdravena milostiplná, ve svém zesnutí jsi nás neopustila.

Když se Simeon chystal odejít z tohoto falešného světa, dal ses mu poznat co malé dítě. On však v tobě poznal Pána a v úžasu ke tvé věčné moudrosti zvolal: Aleluja!

Nové stvoření ukázal Tvůrce přírodě a zjevil se nám, svým dětem. Přišel na svět z lůna Panny a zachoval je i nadále neporušené. My žasneme nad tímto divem a zpíváme té, která je svatá:

Buď pozdravena, květe neposkvrněného života,
buď pozdravena, koruno čisté zdrženlivosti.
Buď pozdravena, přinášíš budoucí vzkříšení,
buď pozdravena, odhaluješ život andělů.
Buď pozdravena, vzácný plode, jež živíš věřící,
buď pozdravena, košatý strome, pod kterým mnozí najdou stín.
Buď pozdravena, nosilas v lůně Pána bloudících,
buď pozdravena, zrodilas světu záchranu otroků.
Buď pozdravena, ty, která oroduješ u spravedlivého Soudce,
buď pozdravena, přímluvkyně za odpuštění zbloudilých.
Buď pozdravena, pro neoděné jsi šatem milosti,
buď pozdravena, jsi láska, jež překoná veškerou touhu.
Buď pozdravena milostiplná, ve svém zesnutí jsi nás neopustila.